Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53450317
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 18-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 11-10-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad - inițiativa primarului


Nr. 67322/11.10.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 11.10.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad - inițiativa primarului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad - inițiativa primarului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului “Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad” - inițiativa primarului

Până la data de 24.10.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 11.10.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing.Gheorghe FalcăJUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROIECT
Nr. 367/04.10.2017 Avizat
SECRETAR
Lilioara Stepanescu

H O T Ă R Â R E A nr._______
din ___________________2017
privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad
nr.162 din 29 iunie 2006, privind gospodărirea Municipiului Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, domnul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive nr.63230/25.09.2017,
Analizând raportul Direcției Generale Poliția Locală Arad - Compartimentul Protecția Mediului nr.63232/25.09.2017,
Ținând cont de Hotărârea nr. 162/2006, privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modifcările și completările ulterioare,
Ținâmd seama de prevederile art.4 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002,
Văzând prevederile art.8 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. e), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I: Se completează Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006, privind gospodărirea Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art.1. La Capitolul II Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice, art.6, după punctul 6, se va introduce punctul 7, având următorul conținut:
“7. Să mențină curățenia pe porțiunea din dreptul imobilelor, locurilor de parcare, în incintele proprii, îndepărtarea buruienilor și, în mod special, a celor cu potențial alergen Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile și spațiile verzi pe care le dețin sau le folosesc, prin erbicidare, scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.”

Art.2. La Capitolul IV Sancțiuni, art.8, lit.c) se completează, după cum urmează:
“c) Nerespectarea prevederilor art.6 punctul1 lit. c), lit. e) și lit. f), punctul 2 lit. a)- lit. c) și lit. e), punctul 4 lit. c), punctul 7, art.7 punctul 1 lit. m)- o), punctul 2, alin.(2) și alin.(3), punctul 3 lit. d) și punctul 4, cu amenda de la 1.501 lei la 2.000 lei”.

Art.II.: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se va comunica celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Direcția Generală Poliția Locală Arad
Cod PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.63230 din 25.09.2017Primarul Municipiului Arad

Având în vedere:

- Sesizările cetățenilor,constatările și verificările în teren efectuate de polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului - Direcția Generală Poliția Locală Arad, privind existența unor terenuri și spații verzi pe raza municipiului, aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice, pe care este crescută Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor,plantă cu potențial alergen ridicat,fără ca acest aspect să fie sancționat contravențional,se completează și modifică Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006,privind normele obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici,celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gosodărirea Municipiului Arad

- prevederile art.8 din Ordonanța nr.2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
„ modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006,privind normele obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor publice, agenților economici,celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru gosodărirea Municipiului Arad.EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere faptul că pe raza Municipiului Arad există terenuri, spații verzi, aflate în proprietate , folosite sau deținute cu oricare titlu de catre persoane juridice, pe care sunt crescute buruieni, în special Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor,plantă cu potențial alergen ridicat, iar neîndepărtarea acesteia de pe terenurile deținute de către persoanele juridice, nu este sancționată contravențional, consider oportun modificarea și completarea actului normativ adoptat de Consiliul Local Municipal Arad, în mod corespunzător.
P R I M A R
Gheorghe Falcă


MUNICIPIUL ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ POLITIA LOCALĂ ARAD
Compartimentul Protecța Mediului
Nr.63232/25.09.2017


R A P O R TReferitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 63230/25.09.2017, a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad;
Obiect: propunerea de aprobare a unui proiect de hotărâre privind modificările și completările la Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad

Având în vedere:
- Hotărârea nr. 162/2006 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind gospodărirea municipiului Arad,
- prevederile art.8 din Ordonanța nr.2 /2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
-lipsa unei reglementări legale în cazul persoanelor juridice de pe raza municipiului, cu scopul obligării acestora în vederea îndepărtării buruienii cu potențial alergen - Ambrosia Artemisiifolia,PROPUNEM


Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea municipiului Arad, conform anexei.
DIRECTOR GENERAL Întocmit
Viorica Graur Claudiu Stana


VIZAT JURIDIC
Laviniu Balint

ANEXA

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ALE ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI ARAD nr.162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad

CAPITOLUL II
Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice
Art.6 Instituțiile publice, agenții economici, celelalte persoane juridice, denumite în continuare persoane juridice au următoarele obligații principale:
După punctul 6 se va introduce punctul 7, având următorul conținut:
Să mențină curățenia pe porțiunea din dreptul imobilelor, locuri de parcare, în incintele proprii, îndepărtarea buruienilor și în mod special, a celor cu potențial alergen, Ambrosia Artemisiifolia-iarba pârloagelor, de pe terenurile și spațiile verzi pe care le dețin sau le folosesc, prin erbicidare, scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.

CAPITOLUL IV SANCȚIUNI
Art. 8 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentelor norme, constituie contravenție și se sancționează,după cum urmează:
Litera c) se completează după cum urmează:
Nerespectarea prevederilor art 6 punctul 1 lit. „c”,”e” și „f”, punctul 2 lit. „a”-„c” și „e”,punctul 4 lit. „c”, punctul 7, art.7 punctul 1 lit. „m”-„o”,punctul 2 alin.2 si 3,punctul 3 lit. „d” si punctul 4, cu amenda de la 1.501 lei la 2000 lei[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
19


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved