Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 47950622
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 16-10-2017
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 11-10-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad - inițiativa primarului


Nr. 67322/11.10.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 11.10.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad - inițiativa primarului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad - inițiativa primarului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului “Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad” - inițiativa primarului

Până la data de 24.10.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 11.10.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing.Gheorghe Falcă


ROMÂNIA P R O I E C T AVIZAT
JUDEȚUL ARAD S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepănescu
CONSILIUL LOCAL Nr. 369/6.10.2017
H O T Ă R Â R E A nr.________
din ____________________
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a parcărilor de reședință din Municipiul Arad

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive, înregistrată cu nr.64231/28.09.2017,
Analizând raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat sub nr. 64233/28.09.2017,
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art. 28, lit. j) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 52, lit. c) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, de Decizia Consiliului de Administrație nr. 25 din 12 septembrie 2017 și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 439 / 2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Arad”.
Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA și Direcția Generală Poliția Locală și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR

Direcția Comunicare/ Direcția Patrimoniu/Direcția Generală Poliția Locală
COD: PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr. _______
a Consiliului Local al Municipiului Arad


Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință
din municipiul Arad


Cap. I. Obiectul Regulamentului;
Art. 1 Obiectul prezentului regulament îl constituie modalitatea de gestionare a parcărilor de reședință amenajate pe teritoriul Municipiului Arad, de către operatorul S.C. RECONS S.A. Arad, prin Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, conform prevederilor Hotărârii nr. 278 din 30 septembrie 2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad și ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 68545/27.10.2014.

Cap. II. Dispoziții generale
Art. 2. (1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii/licitației sunt cele situate în parcările de reședință, amenajate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la mai puțin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
(2) În funcție de configurația perimetrului de amplasare, se pot atribui locuri în parcările rezidențiale și pentru solicitanții din alte zone, domiciliați la o distanță nu mai mare de 100 m de zona parcărilor rămase libere.
(3) Parcările de reședință vor fi semnalizate prin indicatoare ”Parcare de reședință” (Model în Anexa 2), locurile fiind marcate și numerotate individual.
(4). Suprafața unui loc de parcare are, în medie, 12,3 mp.
Art. 3. (1) În parcările de reședință se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament/spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, indiferent de numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deținute, cu excepția persoanelor care dețin garaje autorizate pe domeniul public.
(2) În parcările de reședință locurile se licitează și se va atribui câte un loc de parcare, ținându-se cont de următoarea ordine de prioritate și de locurile rămase libere:
- etapa 1 - persoanele fizice proprietare ale apartamentului și proprietare sau utilizatori cu contract de leasing a unui autovehicul;
- etapa 2 - persoanele fizice domiciliate care au calitatea de utilizator al autovehiculului (contract de comodat, contract de închiriere, împuternicire).
- etapa 3 - persoanele juridice proprietare ale apartamentului, proprietar sau utilizator al unui autovehicul (contract de comodat, contract de închiriere, împuternicire).
(3) În urma parcurgerii etapelor enumerate la alin. (2), pot participa la licitație, pentru atribuirea unui al doilea loc de parcare, persoanele fizice și/sau juridice (locatari sau chiriași), la aceeași adresă de domiciliu/reședință.
(4) În toate situațiile beneficiarii contractelor de comodat, contractelor de închiriere sau împuternicirilor au obligativitatea prezentării acestor documente în formă autentică, încheiate la un birou notarial.
(5) Prețul de pornire a licitației/atribuirii este chiria de bază.
Art. 4. (1) În parcările de reședință se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deținătorilor de autovehicule cu masă maxim autorizată mai mică de 3,5 tone.
(2) Nu se vor atribui locuri de parcare pentru autovehicule de transport persoane, marfă, rulote, remorci.
(3) Deținerea unui autovehicul în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcările de reședință.
Art.5. (1) Pentru zonele noi primite în administrare, atribuirea se face prin licitație publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare. Prețul de pornire al licitației îl reprezintă chiria de bază.
(2) În fiecare zonă, după ce a avut loc licitația, în cazul în care rămân locuri libere, acestea se pot atribui în conformitate cu prevederile art. 3.
(3) Locurile rămase libere în urma licitației, sau ca urmare a rezilierii unor contracte, se vor atribui solicitanților la un preț egal cu prețul mediu al unui loc de parcare rezultat în urma licitației pentru zona respectivă.
Art. 6. Nu pot participa la procedura de atribuire/licitație persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul/rezidența și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chiriaș al unui apartament, în imobilele arondate parcării de reședință.
Art. 7. Prin excepție de la prevederile art. 3 aliniatul (1) și ale art. 6, în cazul în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate se pot atribui locuri de parcare și pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reședință aferentă acestora sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru același apartament.
Art. 8. (1) Contractul se încheie de la data atribuirii/adjudecării la licitație a locului de parcare până la sfârșitul anului și se prelungește, de drept, prin achitare până la 31 ianuarie a fiecărui an, cu intervale consecutive a câte 12 luni (1 an). Locatarul are dreptul de a folosi locul de parcare 24 ore/zi.
(2) Persoanele care au obținut un loc de parcare și nu au semnat contractul în 30 de zile de la data atribuirii sau au semnat contractul de închiriere dar nu au achitat, în termen de 30 de zile, chiria stipulată în contract, vor pierde locul de parcare și contractul va fi reziliat.
Art. 9. (1) În parcările de reședință se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu dizabilități, încadrate în grupele „grav” sau „accentuat”, conform certificatelor emise în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, veteranilor de război și beneficiarilor Decretului - Lege nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare, posesori de autovehicule, dacă solicită și dacă dovedesc cu documente aceste situații. Locul de parcare se acordă doar pentru autoturismele proprietate personală a persoanei cu dizabilități.
(2) Operatorul va revizui dosarele și va emite acte adiționale, cu tariful chiriei de bază, pentru persoanele care nu se încadrează în grupele de handicap precizate la alin. (1), cărora li s-au atribuit locuri de parcare cu titlu gratuit înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Art. 10. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, chiria de bază pentru un loc de parcare va fi de 15 lei/lună la care se adaugă TVA și se achită integral, la data semnării contractului pentru locul respectiv.
(2) Termenul de plată este de 31 Ianuarie a anului în curs. Chiria se achită integral pentru anul în curs. După data de 31 ianuarie se percep penalități de întârziere de 0,1%/zi.
(3) Neplata până la 31 Martie duce la rezilierea contractului, respectiv la pierderea locului de parcare.
(4) Pentru contractele aflate în vigoare la data aprobării prezentului regulament, chiria pentru locurile de parcare, adjudecate sau atribuite rămâne neschimbată până la sfârșitul anului în curs, urmând să se modifice, pentru anul următor, cu diferența de creștere a chiriei de bază, respectiv se adaugă 5 lei/lună/loc + TVA la valoarea contractului existent.

Cap. III. Organizarea procedurii de licitație a locurilor de parcare în parcările de reședință
Art. 11. (1) Licitația se organizează o singură dată pentru toate locurile de parcare dintr-o anumită zonă de reședință, la o data fixată de către operatorul parcărilor.
(2) În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune la sediul operatorului următoarele documente:
a) Cerere tip (care se completează la sediul operatorului);
b) Documente care atestă domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., extras CF de informare (nu mai vechi de 90 de zile) sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire, vor fi prezentate în formă autentică, încheiate la un birou notarial, după caz;
c) Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/ autovehiculelor deținute în proprietate sau folosință;
d) Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de închiriere (înregistrat la ANAF), contractul de comodat sau împuternicire va fi prezentat în formă autentică, încheiate la un birou notarial.
e) Certificat de încadrare în grupa de handicap ”grav” sau “accentuat”, dacă este cazul;
f) Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului - Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
g) Declarație pe proprie răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;
Art. 12. (1) Cu minim 15 zile lucrătoare înaintea organizării licitației, operatorul are obligația de a face publică intenția de organizare a licitației și a procedurilor necesare pentru participarea la licitație.
(2) Publicitatea se realizează prin afișare în scara blocurilor arondate zonei, prin anunț pe pagina de internet al operatorului www.reconsarad.ro și prin publicarea, o dată, în presa locală a unui anunț.
(3) Licitația se va organiza în cel mult 10 zile de la data încheierii termenului de depunere a dosarelor de participare, la o locație, dată și oră care vor fi comunicate ofertanților prin modalitățile enumerate la alin. (2).
Art.13. Comisia de atribuire/licitație va fi numită de operator și va fi formată din trei persoane: președinte, un membru și un secretar cu drept de vot.
Art.14. (1) Procedura de licitație se va organiza unitar pentru fiecare zonă. La data, ora și locul anunțat, vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, precum și solicitanții sau reprezentanții legali ai acestora.
(2) Reprezentanții solicitanților vor prezenta cartea de identitate proprie, copie după cartea de identitate a solicitantului și împuternicire din partea solicitantului.
Art.15.Comisia de licitație va analiza documentele depuse de solicitanți și va întocmi lista cu solicitanții acceptați să participe la procedura de licitație, excluzându-i pe cei care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament sau cei care nu au prezentat toate documentele.
Art. 16 (1) Președintele comisiei de licitație va anunța numărul de locuri din parcarea de reședință aferentă zonei pentru care se desfășoară procedura, numărul de solicitanți admiși la procedură, precum și modul de desfășurare a procedurii.
(2) Procedura de licitare se va desfășura respectându-se ordinea de priorități prevăzută la art. 3 alin. (2) si (3).
Art. 17. Președintele comisiei de licitație va anunța prețul de pornire al licitației de la care începe strigarea, respectiv chiria de bază pentru parcările de reședință. Pasul de supralicitare va fi de 1 leu.
Art. 18. Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive care trebuie să respecte condițiile de salt anunțate de președintele comisiei.
Art. 19. (1) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.
(2) Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la adjudecarea tuturor locurilor disponibile.
Art. 20. (1) După adjudecarea locului fiecare beneficiar semnează Procesul – verbal de licitație certificând numărul locului adjudecat precum și contravaloarea chiriei lunare. Procesul –verbal va fi redactat de secretar și semnat de către membrii comisiei de licitație.
(2) Procesul – verbal, împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de licitație a locurilor de parcare din parcarea de reședință, se arhivează la sediul operatorului.
Art. 21 Persoanele care nu s-au prezentat la data și ora la care a fost anunțată procedura de licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat de alineatul anterior. Acestea se pot prezenta ulterior, la sediul operatorului și li se vor atribui locuri de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de reședință aferentă domiciliului la un preț egal cu prețul mediu al unui loc de parcare rezultat în urma licitației pentru zona respectivă, conform art. 5 alin. ( 4).
Art.22. (1) Odată cu semnarea contractului de închiriere, beneficiarul va achita și contravaloarea dispozitivului de rezervare, care va fi pus la dispoziția sa de către operator.
(2) Prețul dispozitivului este de 100 de lei, la care se adaugă TVA și include montarea acestuia.
(3) Orice reparație a dispozitivului de blocare sau înlocuirea acestuia se vor face pe cheltuiala beneficiarului, plătite cu anticipație.

Cap. IV. Contravenții și sancțiuni
Art. 23 (1) Proprietarul autovehiculului are obligația de a comunica Direcției Generale Poliția Locală Arad, în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care se face vinovat de nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament.
(2) Solicitarea datelor de identitate se va face prin serviciul de curierat – poștă sau prin înmânare/afișare la domiciliul proprietarului de autovehicul.
Art. 24. Constituie contravenții la prezentul regulament următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:
a) Ocuparea unui loc în parcarea de reședință fără contract de închiriere se sancționează cu amendă de la 300 de lei la 400 de lei.
b) Montarea ilegală a unor însemne/plăcuțe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor dispozitive de blocare altele decât cele amplasate (puse la dispoziție) de către operatorul parcărilor de reședință, se sancționează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei.
c) Deteriorarea platformei de parcare, precum și a indicatoarelor, marcajelor, însemnelor/plăcuțelor sau a dispozitivelor de blocare amplasate de către operator pentru rezervarea locurilor de parcare atribuite se sancționează cu amendă de la 400 de lei la 500 de lei precum și cu recuperarea daunei produse conform devizului de lucrări.
d) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea operatorului sau a unităților care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări de rețele edilitare etc., se sancționează cu amendă de la 300 la 400 lei.
e) Împiedicarea, obstrucționarea sub orice formă a folosirii corespunzătoare a parcărilor de reședință se sancționează cu amendă de la 300 la 400 lei.
j) necomunicarea datelor de identitate în termenul solicitat, comunicarea incompletă sau eronată a datelor de identitate ale conducătorului autovehiculului se sancționează cu amendă de la 300 la 400 lei..
Art. 25. (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 23 și aplicarea sancțiunilor vor fi efectuate de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Polița Locală Arad.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Cap. V. Dispoziții finale
Art. 26. La contractele existente se va întocmi act adițional cu contravaloarea chiriei de bază stabilită prin prezentul regulament. Pentru licitațiile unde au fost 1,2,3 sau mai mulți pași de licitare se adaugă acei pași la chiria de bază. În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile din art. 2, art. 3 și art. 4, sau dacă nu se dorește prelungirea contractului prin act adițional locurile rămase libere se vor scoate la licitație/atribuire. Semnarea actelor adiționale aferente modificării chiriei de bază se face până la data de 31 ianuarie 2018, după această dată locurile de parcare se consideră libere și vor fi scoase la licitație/atribuire.
Art. 27. Exclusivitatea locului de parcare se asigură de către administratorul parcărilor de reședință, prin montarea dispozitivului unic de blocare a locului de parcare.
Art. 28 (1) La data adoptării prezentului regulament, operatorul administrează un număr de 5144 locuri de parcare, situate pe amplasamentele prezentate în Anexa nr. 1.
(2) După data adoptării prezentului regulament, noile amplasamente cu destinația parcare de reședință vor fi predate operatorului, pe bază de proces verbal de predare – primire întocmit cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Anexa nr.1 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________
Situația zonelor unde este amenajată parcare de rezidențială
Zona Nr. locuri/zonă
6 Vânători 213
Bloc 102 24
Bloc 301_303 90
Bloc 360_367 66
ALFA 494
ANL Voinicilor 105
ANL – C 137
Beiuș 613 42
Bila (Titulescu) 121
N. Brânzeu 29
Gh. Ciuhandru 59
Cocorilor 99
Colonia UTA 58
Confecții 206
Zona Dinamo 193
Doinaș St.A.
59
Făt Frumos 159
GARA 31
Gogol Aradul Nou
145
Hațeg 316
ICIM UTA 88
Micalaca 700 217
Miorița 2
179
Muncii Aradul Nou 17
Podgoria 6
PREDEAL 358
Al. Romanța 93
P-ța Mioriței 162
P-ța Sporturilor 47
Saturn 508
Simfoniei 18
Vlaicu Bloc 20_22 36
Vlaicu A7 34
Vlaicu X1X6 286
Brâncuși X23-X33 130
Vlaicu X10X22 176
Vlaicu Z3Z28 143
TOTAL 5144
Anexa nr.2 Model indicator „Parcare de reședință” la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________STATIONAREA FĂRĂ A AVEA
DREPTUL SE SANCȚIONEAZĂ
CONFORM HCLM ARAD NR ……...

* dimensiuni 40 cm x 80 cm
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 64231/28.09.2017


În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect „aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea


EXPUNERE DE MOTIVE


Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente,


Ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr.3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule,


Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, în forma comunicată de operator, prezentă în anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Gheorghe Falcă
Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Direcția Patrimoniu
Direcția Generală Poliția Locală
Nr. 64233/28.09.2017RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad

Considerente tehnice:
Prin adresa cu numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad.
Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad. De asemenea operatorul serviciului public propune modificarea tarifelor aferente acestei activități, conform Notei de fundamentare transmisă, anexă la adresa numărul 3414/12.09.2017.
Atât propunerile de modificare a regulamentului cât și Nota de fundamentare, au fost avizate și însușite de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA. În acest sens au fost emise Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017. Astfel se constată respectatarea prevederilor art.3 lit. j) din contractele de reprezentare, forma republicată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.115/31.05.2005, conform cărora, atribuția de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și înaintarea de propuneri de prețuri și tarife către Consiliul Local, revine reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Considerente juridice:
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.
- prevederile Hotărârii nr. 278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare.
- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente.
Având în vedere aspectele menționate mai sus,PROPUNEM


Prezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, conform anexelor la proiectul de hotărâre.
De asemenea, la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad, este necesară abrogarea Hotărârii nr. 439 din 28.12.2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Arad”.

Direcția Patrimoniu, Direcția Generală Poliția Locală,
p. Director Executiv Director General
Stăniș Raluca Graur Viorica
Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,
Barbura Eliza Neamțiu Corneliu Creștin Daniela
Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele_________________________
Semnătura______________________________________


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved