Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 47950606
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 16-10-2017
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 11-10-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului


Nr. 67322/11.10.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 11.10.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad - inițiativa primarului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad - inițiativa primarului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului “Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad” - inițiativa primarului

Până la data de 24.10.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 11.10.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing.Gheorghe FalcăROMÂNIA P R O I E C T AVIZAT
JUDEȚUL ARAD S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL Nr.370/6.10.2017

H O T Ă R Â R E A nr.________
din ____________________
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare
a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului AradAvând în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 64229/28.09.2017,
Analizând raportul comun al Direcției Comunicare, Direcției Patrimoniu și Direcției Generale Poliția Locală, înregistrat sub nr. 64230/28.09.2017,
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art. 28, lit. j) din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 52, lit. c) din Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de adresa SC Recons SA Arad numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, de Decizia Consiliului de Administrație nr. 25 din 12 septembrie 2017 și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E


Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată, amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa 2.2.1. și Anexa 2.3 a Hotărârii nr. 278/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.

Art.3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către SC Recons SA și Direcția Generală Poliția Locală și se va comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR


Direcția Comunicare/ Direcția Patrimoniu/Direcția Generală Poliția Locală
COD: PMA-S4-01Anexa la Hotărârea nr. _______
a Consiliului Local al Municipiului Arad


R E G U L A M E N T
de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad


Cap. I DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 (1) S.C. RECONS S.A. Arad prin Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, conform prevederilor H.C.L.M. Arad nr. 278 din 30 septembrie 2014 și ale contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 68545/27.10.2014, este operatorul serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată și rezidențiale din Municipiul Arad si de ridicare a vehiculelor. Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad își desfășoară activitatea în imobilul din Arad, B-dul Iuliu Maniu, FN.
(2) S.C. RECONS S.A. Arad prin Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, inițiază reglementări cu privire la modul de administrare și utilizare a parcărilor cu plată din Municipiul Arad.
(3) Parcarea autovehiculelor în parcările publice, drepturile, obligațiile și răspunderile ce revin persoanelor fizice și juridice care dețin în proprietate autovehicule, privind parcarea în parcările cu plată și în alte locuri aparținând domeniului public, din Municipiul Arad, sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament.
(4) Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală și a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții prielnice de circulație pe trotuare.
(5) S.C. RECONS S.A. Arad nu răspunde de securitatea vehiculelor și a bunurilor aflate în acestea în perimetrul sistemului de taxare.
Art. 2 (1) Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este următorul:
a) În perioada 1 mai – 30 septembrie:
Zona A - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 21,00;
- sâmbăta 8,00 - 14,00
Zona B și C - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 18,00;
- sâmbăta 8,00 - 14,00
b) În perioada 1 octombrie – 30 aprilie:
Zonele A, B, C - de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 - 18,00;
- sâmbăta 8,00 - 14,00
c) Parcările amenajate cu sistem barieră, situate în zona Casei Sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu și în afara carosabilului din zona Patinoarului și a Ștrandului Neptun de pe strada Eugen Popa, vor funcționa cu programul de plată nonstop, cu tarifele aferente zonelor de parcare.
(2) În afara programului stabilit la alin. (1), precum și duminica, în sărbătorile legale și cu ocazia unor evenimente special mediatizate de autoritatea publică locală, parcarea este gratuită.
Art.3 Amenajarea parcărilor cu plată se face în conformitate cu legislația privind amenajarea teritoriului și urbanismul și cu Normativul pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997.
Art. 4 (1) În sensul prezentului Regulament, parcările cu plată sunt spațiile special amenajate, delimitate prin marcaje față de marginea părții carosabile a drumului și semnalizate prin indicatoare, destinate parcării autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 to.
(2) În parcările cu plată, mijloacele de semnalizare a parcărilor sunt:
a) indicatoarele;
b) marcajele;
c) alte dispozitive de acces (bariere).
(3) Mijloacele de semnalizare a parcărilor se realizează și se instalează astfel încât să fie observate cu ușurință și de la o distanță adecvată, de cei cărora li se adresează și trebuie să fie în deplină concordanță între ele, precum și într-o stare tehnică de funcționare corespunzătoare.
(4) Mijloacele de semnalizare a parcărilor, precum și dispozitivele de acces se asigură, se instalează și se întrețin prin grija administratorului parcărilor.
(5) Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Arad se face cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Art. 5 Zonele de parcare cu plată din Municipiul Arad sunt delimitate prin indicatoare de circulație: “Parcare” cu panouri adiționale cu simbolurile “Parcare cu plată”, ”Parcare cu durată limitată de 2h”, “Intervalele de timp în care acționează indicatorul”, “Parcare cu locuri rezervate”, “Persoane cu handicap”, “Oprirea interzisă” cu text adițional în zonele semnalizate din fața instituțiilor publice nominalizate prin hotărârea consiliului local, “Staționarea interzisă”, “Accesul interzis”, “Stație de taximetre”, și marcaje: “Locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap”, “Stație taxi”, ”Locuri de parcare cu durată limitată”.
Art. 6 În interiorul zonei de parcare, utilizatorii parcărilor trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră.
Art. 7 (1) Parcarea autovehiculelor în parcările cu plată este permisă cu tichete eliberate de parcometrele automate de parcare, cu abonamente eliberate de administratorul parcărilor sau utilizând sistemul de plată al tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin trimiterea unui SMS.
(2) Tichetul, abonamentul sau cardul pentru persoane cu dizabilități va fi afișat la loc vizibil în interiorul autovehiculului în așa fel ca toate datele înscrise pe acestea să fie vizibile. Tichetele neafișate la vedere nu vor fi considerate valabile.
Art. 8 Prevederile prezentului Regulament nu se aplică vehiculelor deținute de unitățile de salvare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmerie, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Direcția Generală Anticorupție, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Generală Poliția Locală, aflate în misiune și cele care desfășoară activități pentru servicii publice în caz de intervenție. Autoturismelor societăților care desfășoară activități de interes public, nu li se aplică prevederile prezentului regulament cu condiția să fie inscripționate cu mențiunea ”Intervenție” (energie electrică, gaz, apă-canal, telecomunicații, termoficare, salubritate etc.).
Cap. II MODALITĂȚI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR CU PLATĂ
Art. 9 (1) Parcările cu plată sunt parcările amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale anexelor care fac parte din prezentul regulament.
(2) Din categoria parcărilor cu plată fac parte: parcările cu taxare anticipată, parcările de scurtă durată, parcările pe bază de abonament, parcările cu locuri rezervate.
Art. 10 (1) Pentru limitarea timpului de staționare în unele parcări din zona centrală și din zona piețelor, se stabilesc parcări cu plată de scurtă durată, maxim 2h, pe bază de tichet de parcare, timpul de parcare nefiind permis a fi prelungit prin taxare repetată. Parcările de scurtă durată vor fi semnalizate cu indicatoare “Zonă de staționare cu durată limitată”, indicatoare de parcare “Parcare cu plată” și panouri adiționale cu inscripția “Parcare de scurtă durată, max. 2h”.
(2) În parcările de scurtă durată, autovehiculele vor staționa numai pe bază de tichete de parcare eliberate de parcometre precum și prin utilizarea sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS. Trasarea marcajelor pentru locurile de parcare de scurtă durată se va efectua cu vopsea de culoare verde fluorescent. Locurile în care se vor amenaja parcările de scurtă durată vor fi stabilite prin dispoziția primarului.
(3) La expirarea timpului de parcare taxat, înscris pe tichetul de parcare afișat la vedere, deținătorul autovehiculului este obligat să părăsească parcarea.
(4) În parcările de scurtă durată nu se pot elibera abonamente lunare, trimestriale, și anuale și nu vor parca nici posesorii de legitimații de parcare gratuită.
(5) În parcările de scurtă durată nu se pot rezerva locuri de parcare.
(6) În parcările de scurtă durată, autovehiculele aparținând persoanelor cu dizabilități, vor putea staționa gratuit numai pe locurile special amenajate și simbolizate cu indicatorul “Persoane cu handicap”.
Art. 11 Tariful de parcare pentru parcările de scurtă durată, se plătește prin cumpărarea tichetelor de parcare, utilizând parcometrele aplasate în zonă, sau utilizând sistemul de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin trimiterea unui SMS, în condițiile art.15, respectiv 16 din Regulament.
Art. 12 Parcări pe bază de abonament
(1) Pentru utilizarea parcărilor se emit la cerere, următoarele tipuri de abonamente:
a) abonament pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă;
b) abonament pentru persoane fizice și persoane juridice care nu dețin în proprietate un imobil, pe strada solicitată;
c) abonament pentru persoane fizice și persoane juridice pentru toate străzile;
d) abonament pentru medici de familie pentru toate străzile;
e) abonament pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice;
f) abonamente pentru autoturismele societaților comerciale care desfășoară activități de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondență, salubrizare etc.)
g) abonament pentru autoturismele aparținătoare angajaților instituțiilor publice sau societăților comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad.
(2) În funcție de perioada pentru care se emite un abonament, acesta poate fi lunar, trimestrial sau anual;
(3) Reguli generale aplicabile pentru utilizarea tuturor tipurilor de abonamente:
a) abonamentele se achiziționează de la sediul operatorului;
b) prețurile abonamentelor sunt cele cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
c) pentru B-dul Revoluției nu se emit abonamente;
d) abonamentele emise pentru străzile adiacente Bulevardului Revoluției nu sunt valabile pe Bulevardul Revoluției, iar pentru parcările de scurtă durată nu sunt valabile niciun tip de abonamente;
e) abonamentul, indiferent de tip, se eliberează pentru un singur vehicul.
f) abonamentele deteriorate sau pierdute se înlocuiesc, la cerere notificată în scris, cu plata contravalorii cheltuielilor de emitere în cuantum de 2 lei / bucată.
g) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat și în parcările amenajate pe străzile alăturate pe o distanță de cel mult 30 m de la intersecția străzilor alăturate, excepție făcând Bulevardul Revoluției și zonele de parcare cu durată limitată.
j) Plata unui abonament de parcare nu reprezintă o garanție a unui loc, responsabilitatea de a găsi un loc de parcare revenindu-i deținătorului vehiculului.
Art. 13. Reguli particulare aplicabile tipurilor de abonamente precizate la art. 12:
(1) Abonamentul pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru o stradă se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Pentru eliberarea abonamentului proprietarii imobilelor (persoane fizice care posedă autoturisme și au domiciliul pe strada unde este amenajată parcare cu plată sau pe străzile alăturate) trebuie să prezinte buletinul de identitate care să demonstreze faptul că domiciliază pe strada pentru care doresc să li se elibereze abonamentul și certificatul de înmatriculare al autovehiculului, care să demonstreze că respectivul autoturism este proprietatea sa, ori copie după contractul de leasing pentru persoana fizică pentru dovedirea faptului că solicitantul deține în folosință autovehiculul respectiv.
b) Pentru persoane fizice cu domiciliul sau reședința stabilite pe B-dul Revoluției abonamentul se eliberează pe o stradă aflată în vecinătatea bulevardului;
c) În cazul în care solicitantul de abonament nu deține în proprietate autovehicul, dar deține împuternicire de folosință de la proprietarul acestuia – persoană juridică, poate primi un abonament constra-cost respectând prevederile art. 13 lit. a).
(2) Abonamentul pentru persoane fizice autorizate și persoane juridice care nu dețin un imobil în proprietate, pe strada solicitată se eliberează în condițiile de plată stabilite în Anexa nr. 3, pentru autovehiculul indicat și pentru strada solicitată, fără alte condiționări.
(3) Abonamentul pentru persoane fizice și persoane juridice pentru toate străzile, din zona de tarifare, (excepție Bulevardul Revoluției) se eliberează necondiționat, după îndeplinirea, în condițiile prezentului Regulament, a obligației de plată ce revine solicitantului.
(4) Abonamentul pentru medici de familie pentru toate străzile, se eliberează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) persoana care solicită abonamentul să facă dovada calității de medic de familie;
b) dovada listei pacienților domiciliați în zonele în care sunt amenajate parcări cu plată, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs;
c) vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosință prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare și procură, când este cazul.
d) În cazul în care solicitantul este proprietar și/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul.
(5) Abonamentul pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad se eliberează în următoarele condiții.
a) Pentru instituțiile publice cu sediul pe B-dul Revoluției abonamentul se eliberează pe o stradă adiacentă aflată în vecinătatea sediului;
b) Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
c) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat si pentru autoturismul în cauza.
d) Acest tip de abonament se eliberează în condițiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 la Regulament, pentru autovehiculul indicat și pentru strada solicitată.
(6) Abonamentul pentru autoturismele societăților care prestează servicii de interes public (ex. energie electrică, gaz, apă–canal, telefonie, televiziune, livrare corespondență, salubrizare, semaforizare etc.) se eliberează pentru autovehiculele deținute de societățile care desfășoară activități de utilitate publică, cu respectarea următoarelor condiții:
a) Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau achiziționat prin leasing (în calitate de utilizator), împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare.
b) Abonamentul este valabil exclusiv pentru zona pentru care s-a eliberat și pentru autoturismul în cauză.
c) Acest tip de abonament se eliberează în condițiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
(7) Abonament pentru autoturismele deținute de angajații instituțiilor publice sau societăților comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad.
a) Pentru angajații instituțiilor publice sau ai societăților comerciale cu sediul pe B-dul Revoluției abonamentul se eliberează pe o stradă adiacentă aflată în vecinătatea sediului;
b) Vehiculul pentru care se solicită abonamentul trebuie să fie proprietatea solicitantului, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare;
c) Dovada locului de muncă;
d) Abonamentul este valabil exclusiv pe strada pentru care s-a eliberat și pentru autoturismul în cauză;
e) Acest tip de abonament se eliberează în condițiile de plată stabilite în Anexa nr. 3 lit. g) la prezentul Regulament, pentru autovehiculul indicat și pentru strada solicitată.
Art. 14 Parcare cu locuri rezervate - REZERVAREA
(1) În cadrul parcărilor cu plată, se stabilesc locuri de parcare cu folosință exclusivă, denumite locuri rezervate, care pot fi folosite numai de către beneficiarii unui contract pentru folosința locurilor de parcare respective rezervate. Rezervarea este permisă numai pentru vehicule a căror masă maxim autorizată nu depășește 3,5 to.
(2) Rezervarea operează asupra a maxim cinci locuri de parcare, alese pe oricare din străzile pe care se aplică sistemul de parcare cu plată.
(3) Plata se efectuează anticipat lunar, trimestrial sau anual. Tarifele de rezervare sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
(4) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul încheie cu operatorul un contract de rezervare.
(5) Locul rezervat este indicat prin montare de borduri delimitatoare precum și a unui dispozitiv de rezervare.
(6) Dispozitivul de rezervare se amplasează de către operatorul sistemului de parcare pentru locurile de parcare indicate conform contractului de rezervare.
Cap. III PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A PARCĂRILOR
Art. 15 (1) Tariful de utilizare a parcărilor se plătește în sistem de autotaxare, utilizând parcometrele amplasate în apropierea locurilor de parcare, prin intermediul monedelor, bancnotelor (parcometre galbene) sau cardului de parcare, după cum urmează:
a. Monedele, bancnotele se introduc direct în parcometru până la concurența sumei care reprezintă taxa aplicabilă, pentru unitatea de timp solicitată, se selectează această durată, iar apoi parcometrul va emite tichetul de parcare.
b. Cardul de parcare este un instrument de plată pe suport de plastic cu cip electronic integrat.
b.1. Cardul de parcare se achiziționează contra cost de la sediul operatorului.
b.2. Prețul unui card este de 5,00 lei, plus 20 lei cu titlu de garanție.
b.3. Suma de 20 lei se reține cu titlu de garanție, urmând a fi returnată la restituirea cardului în stare de funcționare, nedeteriorat.
b.4. Prețul cardului se achită o singură dată, cardul putând fi reîncărcat după descărcare.
(2) Autotaxarea se realizează prin efectuarea succesivă a următoarelor operațiuni:
a) - După oprirea vehiculului în spațiul special amenajat pentru parcare, cardul de parcare sau monedele, bancnotele se introduc în parcometru (aparat de taxare).
b) - Se selectează durata parcării pentru un interval de până la max. 10 ore.
c) - Parcometrul va emite tichetul de parcare, care se va poziționa în mod obligatoriu în interiorul vehiculului, pe bord, sub parbriz, de preferat, în suport special, astfel încât toate datele inscripționate să fie vizibile din exterior.
Art. 16 Plata tarifului de parcare cu telefonul mobil
a) Utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, achită anticipat contravaloarea duratei de staționare pentru care optează.
b) Pentru utilizatorii sistemului de plată a tarifului de parcare cu telefonul mobil, prin SMS, parcarea începe din momentul primirii de către aceștia, prin SMS, a confirmării de parcare.
c) Utilizatorul va trimite un SMS la un număr scurt (ex.7420), indicat de panourile infomative de parcare cu plată, conținând numărul de înmatriculare al mașinii de ex.: “XXX AR01ABC”. În câteva secunde, clientul primește confirmarea operației pe SMS: “Ați plătit parcarea pentru mașina AR01ABC, azi:zz/ll/aaaa în MUNICIPIUL ARAD până la ora mm/oo.”
Codurile de zonă sunt :
- pentru zona A 1 oră 101 (ex. 101AR01ABC)
- pentru zona A 2 ore 102 (ex. 102AR01ABC)
- pentru zona B 1 oră 201 (ex. 201AR01ABC)
- pentru zona B 2 ore 202 (ex. 202AR01ABC)
- pentru zona C 1 oră 311 (ex. 311AR01ABC)
- pentru zona C 2 ore 312 (ex. 312AR01ABC)
Cap. IV ADMINISTRAREA PARCĂRILOR
Art. 17 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad asigură buna administrare a resurselor, gestiunea economică și gestiunea financiară, în scopul funcționării echilibrate a fiecărei activități.
Art. 18 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule are următoarele atribuții:
1. asigură modernizarea, exploatarea, instalarea și întreținerea sistemelor de semnalizare în parcările cu plată;
2. asigură întreținerea și repararea dotărilor din parcări;
3. asigură dotările necesare funcționării activităților din cadrul serviciului;
4. asigură formularele cu regim special (tichete, abonamente, card parcare pentru persoanele cu dizabilități și pentru beneficiarii Legii 118/1990, imprimate etc.);
5. monitorizează activitatea de încasare în parcările cu plată;
6. soluționează sesizările și reclamațiile referitoare la activitățile derulate;
7. pune în aplicare hotărârile consiliului local cu privire la activitățile desfășurate;
8. întocmește propuneri de programe de buget pentru activitățile derulate prin serviciu;
9. propune amenajarea de noi parcări;
10. îndeplinește alte atribuții stabilite prin reglementări legale.
Cap. V ZONAREA PARCĂRILOR
Art. 19 Indicatoarele de informare (parcare) se vor amplasa în locuri cât mai vizibile, la începutul zonei de parcare și în locurile unde este necesară direcționarea circulației către zonele de parcare.
Art. 20 Sistemul barieră se va amplasa în zonele de intrare/ieșire în acele parcări auto care prin configurația lor permit acest lucru și va funcționa pe sistemul bonurilor emise la intrare. Taxarea se va face în funcție de perioada de staționare, la ieșirea din parcare.
Cap. VI FACILITĂȚI PENTRU PARCARE
Art. 21 Beneficiază de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată, pentru un singur autoturism, în condițiile afișării la loc vizibil a legitimației de parcare gratuită eliberată de Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule, una din următoarele categorii:
a) persoanele cu dizabilități, încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat.
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte legi, pentru autoturismul înmatriculat pe numele acestora;
Art. 22 Documente necesare pentru beneficiarii de gratuitate pentru ocuparea locurilor din parcările cu plată:
- cerere tip;
- certificat de încadrare în grad de handicap;
- actul de identitate în original;
- poză tip buletin;
- copie xerox carte de identitate a autovehiculului;
- în cazul reprezentantului legal Dispoziția privind instituirea curatelei;
- dovada calității de însoțitor;
- card legitimație anterioară în original (dacă este cazul).
Cap. VII RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ
Art. 23 Controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament, se fac de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad.
Art. 24 Staționarea vehiculelor în interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare cu plată cu nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 26.
Art. 25 (1) Proprietarul autovehiculului are obligația de a comunica Direcției Generale Poliția Locală Arad, în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care se face vinovată de nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament.
(2) Solicitarea datelor de identitate se va face prin serviciul de curierat – poștă sau prin înmânare/afișare la domiciliul proprietarului de autovehicul.
Art. 26 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 100 lei la 300 lei următoarele fapte:
a) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare fără plata tarifului de parcare cu telefonul mobil prin SMS, fără tichet de la parcometre, fără abonament (cu excepția locurilor din parcările de scurtă durată unde acesta nu este valabil);
b) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu tichet cu timpul de staționare depășit;
c) ocuparea, cu autovehiculul, a unui loc de parcare cu abonament expirat, ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă zonă (stradă);
d) ocuparea cu autovehiculul a locurilor rezervate, pentru care au fost semnate contracte de rezervare sau ale unor unități de intervenție, cele marcate ca având regim special de ocupare (stație taxi, locuri pentru persoane cu handicap);
e) ocuparea unui loc de parcare cu un autovehicul fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii pentru care nu s-a achitat taxa de parcare;
f) ocuparea unui loc de parcare destinat autoturismelor cu un autovehicul aparținând persoanelor fizice sau juridice care efectuează transport de persoane (microbuz sau autobuz) sau de marfă (furgonetă, camionetă sau camion), rulote;
g) ocuparea locurilor din parcările cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării unuia sau mai multor locurir de parcare;
h) ocuparea cu autovehicule a locurilor de parcare pe a căror suprafață au fost autorizate manifestări sociale, culturale, sportive, religioase, electorale și care au fostsemnalizate;
i) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 10 alin. 3.
j) necomunicarea datelor de identitate în termenul solicitat, comunicarea incompletă sau eronată a datelor de identitate ale conducătorului autovehiculului.
Cap.VIII DISPOZIȚII FINALE
Art. 27 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii contravenționale stabilite.
Art. 28 (1) Pe străzile incluse în sistemul de parcare cu plată unde nu sunt amplasate parcometre, taxarea se va face prin SMS.
(2) Operatorul are obligația semnalizării corespunzătoare a zonelor de parcare respective, prin panouri de informare.
Art. 29 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificări și completări ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, actualizată, O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public și circulația pe drumurile publice.
Art. 30 Orice modificare a legislației în domeniu atrage de drept modificarea prevederilor prezentului Regulament.
Art. 31 (1) La data adoptării prezentului regulament, străzile pe care funcționează sistemul de parcare cu plată sunt cele stabilite prin Dispoziția numărul 3206 din 19 august 2017 a Primarului Municipiului Arad, menționată în Anexa nr. 5 la prezentul regulament.
(2) După data intrării în vigoare a regulamentului, modificarea regimului de parcare, extinderea respectiv restrângerea zonelor de parcare cu plată se va aproba prin dispoziție a Primarului Municipiului Arad.


Anexa nr.1 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________TARIFUL DE PARCARE
plătit prin intermediul parcometruluiNr.crt.
Durata
( minute )
Cuantum tarif
pentru
zona A ( lei )
Cuantum tarif
pentru
zona B ( lei )
Cuantum tarif
pentru
zona C ( lei )
1. 30 1.5 1.0 -
2. 60 2.5 2 2
3. 120 4 3.0 3
4. 180 7.5 5 7.0
5. 240 10 8 7.0
6. 300 13 11 7.0
7. 360 16 13 7.0
8. 420 20 15 7.0
9. 480 20 15 7.0
10. 540 20 15 7.0
11. 600 20 15 7.0
12. Tichet pe zi 20 15 7.0
(valabil și pentru zonele B și C) (valabil și pentru zona C)


Anexa nr.2 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________TARIF DE PARCARE (prin SMS)


Nr.crt. Durata
( minute ) Cuantum tarif pentru
Zona A
Cuantum tarif pentru
Zona B
Cuantum tarif pentru
Zona C Observații

1. 60 0,50 Euro+ TVA 0,40 Euro+ TVA 0,20 Euro+TVA TVA aferent
serviciului prestat
de operatorul de
telefonie mobilă
2. 120 0,80 Euro+ TVA 0,65 Euro+ TVA 0,40 Euro+TVA TVA aferent
serviciului prestat
de operatorul de
telefonie mobilă

Anexa nr.3 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________

PREȚUL ABONAMENTELOR
a) Abonament pentru riverani, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate), pe o stradă:
Nr.crt. Durata

Abonament pentru zona A – lei - Abonament pentru zona B – lei - Abonament pentru zona C – lei -
1. 1 Lună 22 18 16
2. 1 Trimestru 60 50 43
3. 1 An 190 160 124

b) Abonament pentru neriverani, persoane fizice și persoane juridice, pe o stradă:
Nr.crt. Durata

Abonament pentru
zona A- lei - Abonament pentru
Zona B- lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 250 200 100
2. 1 Trimestru 675 540 270
3. 1 An 2160 1728 860

c) Abonament pentru persoane fizice și persoane juridice, pentru toate străzile:
Nr.crt. Durata

Abonament pentru
zona A - lei - Abonament pentru
zona B - lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 600 450 300
2. 1 Trimestru 1.620 1.215 800
3. 1 An 5.184 3.888 2.500

d) Abonament pentru medici de familie pentru toate străzile:
Nr.crt. Durata
Abonament pentru
zona A - lei - Abonament pentru
zona B - lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 80 60 50
2. 1 Trimestru 216 162 140
3. 1 An 691,2 518,4 450

e) Abonament pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice care au sediul sau punct
de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată din Municipiul Arad:
Nr.crt. Durata
Abonament pentru
zona A - lei - Abonament pentru
zona B - lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 150 120 90
2. 1 Trimestru 400 300 220
3. 1 An 1200 900 650

f) Abonamente pentru autoturismele societăților care desfășoară activități de interes public (ex. energie electrica, gaz, apa – canal, telefonie, televiziune, livrare corespondenta, salubrizare, semaforizare etc.)

Nr.crt. Durata
Abonament pentru
zona A - lei - Abonament pentru
zona B - lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 200 150 100
2. 1 Trimestru 400 300 200
3. 1 An 1200 900 600

g) Abonament pentru autoturismele aparținătoare angajaților instituțiilor publice sau societatiilor comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plata din Municipiul Arad

Nr.crt. Durata
Abonament pentru
zona A - lei - Abonament pentru
zona B - lei - Abonament pentru
zona C- lei -
1. 1 Lună 100 80 60
2. 1 Trimestru 250 180 140
3. 1 An 800 600 450


Anexa nr.4 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________PREȚUL REZERVĂRII


Nr.crt. Durata

Rezervare pentru
zona A - lei - Rezervare pentru
zona B - lei - Rezervare pentru
zona C - lei - Rezervare
B-dul Revoluției
- lei -
1. 1 Lună 400 350 250 900
2. 1 Trimestru 1080 945 700 2.700
3. 1 An 3456 3.024 2000 10.800

Anexa nr.5 la
Regulamentul aprobat prin HCLM nr._________________


Străzile incluse în sistemul de parcare cu plată

Zona A de taxare:

1. str. Emanuel Gojdu – tronson cuprins între str. Ecaterina Teodoroiu și str.Tribunul Buteanu
2. str. E. Teodoroiu
3. str. V. Goldiș
4. str. L. Blaga
5. str. V. Alecsandri
6. str. Horia- tronson cuprins între str. Episcopiei și str. Octavian Goga
7. str. Ghe. Popa de Teiuș
8. Piața Mihai Viteazul
9. str. Crișan
10. B-dul Revoluției (de la Piața Gării până la Tribunul Dobra)
11. str. I.C. Brătianu
12. str. N. Grigorescu
13. str. Blajului
14. str. Romul Veliciu
15. str. Xenopol
16. str. Decembrie 1918
17. str. Unirii
18. str. N. Bălcescu- tronson B-dul Revoluției - B-dul Gen. Dragalina
19. B-dul Decebal
20. B-dul General V. Milea
21. P-ța Avram Iancu
22. P-ța Catedralei
23. str. Ilarie Chendi
24. P-ța Luther
25. Str. Corneliu Coposu
26. Parcarea din zona casei sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu
27. Aradul Nou – tronsonul Calea Timisorii nr. 26-54 respectiv Calea Timisorii nr. 35-59
28. B-dul Iuliu ManiuZona B de taxare:

1. Piața Gării
2. str. Miron Costin
3. str. Nelu Aristide Dragomir - tronson B-dul Revoluției și str. M. Costin
4. str. St. A. Doinaș
5. str. T. Vladimirescu
6. str. A. Mureșanu - între B-dul Revoluției și str. St. A. Doinaș
7. str. Elena Ghiba Birta
8. Piața Spitalului -parcarea din fața blocurilor
9. str. Gh. Coșbuc
10. str. I. Sava
11. str. O. Goga- între str. Mărășești și str. Horia
12.str. Episcopiei - între str. Mărășești și str. Horia
13. str. Ștefan Cicio Pop
14. str. I. Georgescu
15. str. M. Eminescu - tronson str. Vârful cu Dor – B-dul Revoluției
16. str. Calvin
17. str. Grigore Alexandrescu- între str. Cozia și str. Ghe. Barițiu
18. str. Aviator Georgescu – între b-dul Gen. Dragalina și b-dul Decebal
19. str. Cloșca
20. str. M. Stănescu
21. str. I. Andreescu
22. str. Gen. Traian Moșoiu
23. str. P-ța Caius Iacob
24. Splaiul General Praporgescu – între str. N. Grigorescu și str. D. Bolintineanu
25. str. Salacz Gyula
26. Parcul Reconcilierii
27. B-dul General Dragalina
28. B-dul Revoluției – zona medianei
29. Parcarea amenajata în afara părții carosabile din zona patinoarului de pe strada Cetății
30. Calea Radnei
31. Cocorilor
32. Calea Romanilor
33. str. Pădurii
34. str. Andrei Saguna
35. str. Vicențiu Babeș
36. str. Mărășești
37. str. Petru Rares
38. Calea Aurel Vlaicu (UTA-Fortuna)
39. Parcul Sfânta Maria (fost 23 august)
40. Parcările din zona si incinta Strandului Neptun AradZona C de taxare:

1. Calea Victoriei
2. str. Dorobanților
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 64229/28.09.2017


În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect „aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad”, în susținerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE


Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente,


Ca urmare a solicitării SC Recons SA cu nr.3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, însoțită de Nota de fundamentare nr.3417/11.09.2017 privind majorarea tarifelor pentru Serviciul parcări și ridicări vehicule,


Propun adoptarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri prin care se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, în forma comunicată de operator, prezentă în anexă la proiectul de hotărâre.


PRIMAR,
Gheorghe FalcăPrimăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Direcția Patrimoniu
Direcția Generală Poliția Locală
Nr. 64230/28.09.2017RAPORT
al serviciului de specialitateReferitor la: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad

Considerente tehnice:
Prin adresa cu numărul 3524/20.09.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 62286/20.09.2017, SC Recons SA Arad solicită promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad.
Pe parcursul derulării activității concesionate, SC Recons SA a identificat necesitatea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad. De asemenea operatorul serviciului public propune modificarea tarifelor aferente acestei activități, conform Notei de fundamentare transmisă, anexă la adresa numărul 3414/12.09.2017.
Atât propunerile de modificare a regulamentului cât și Nota de fundamentare, au fost avizate și însușite de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA. În acest sens au fost emise Decizia Consiliului de Administrație nr.25 din 12 septembrie 2017 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.13 din 19 septembrie 2017. Astfel se constată respectarea prevederilor art.3 lit. j) din contractele de reprezentare, forma republicată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.115/31.05.2005, conform cărora, atribuția de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat precum și înaintarea de propuneri de prețuri și tarife către Consiliul Local, revine reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor.

Considerente juridice:
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 3/2003, art. 28, lit. j), referitor la atribuțiile autorităților administrației publice locale, de a adopta hotărâri sau de a emite dispoziții, privitoare la aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat.
- prevederile Hotărârii nr. 278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad, cu modificările și completările ulterioare.
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a activității de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, cu numărul 68545/27.10.2014, cu actele adiționale aferente.
Având în vedere aspectele menționate mai sus,PROPUNEMPrezentarea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, conform anexelor la proiectul de hotărâre.
De asemenea, la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad, este necesară abrogarea Anexei 2.2.1. și Anexei 2.3 a Hotărârii nr.278 din 30.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule și aprobarea documentației de atribuire a serviciului public către operatorul SC RECONS SA Arad.


Direcția Patrimoniu, Direcția Generală Poliția Locală,
p. Director Executiv Director General
Stăniș Raluca Graur Viorica

Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,
Barbura Eliza Neamțiu Corneliu Creștin Daniela
Vizat,

Serviciul Juridic, contencios

Numele și prenumele_________________________

Semnătura_________________________________
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved