Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Achiziții
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Proiecte europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 52069755
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 20-07-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 14-09-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D Construire locuință familială, strada Privighetoarei nr.26, beneficiari: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica - inițiativa primarului


Nr. 61024/14.09.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorulA N U N Ț


Începând cu data de joi, 14.09.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D Construire locuință familială, strada Privighetoarei nr.26, beneficiari: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica - inițiativa primarului

Până la data de 27.09.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 14.09.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

P R I M A R
ing.Gheorghe Falcă
ROMÂNIA Proiect AVIZAT:
JUDEȚUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL

Nr. 339/14.09.2017
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D
Construire locuință familială, strada Privighetoarei nr 26,
beneficiari: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 60366 din 13.09.2017,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 59153 din 07.09.2017 în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 60201 din 12.09.2017 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr.20 din 08.09.2017,
Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, indicativ G.M. 009 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu aferent obiectivului de investiție: Construire locuință familială , strada Privighetoarei, nr 26 conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiari: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica;
2. Elaborator: S.C. Studio M SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mircea Șoima, proiect nr. 23/2017;
3. Suprafața aferentă parcelei reglementate prin prezentul P.U.D este de 1500mp, identificat prin CF nr 339882-Arad.

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1. Funcțiunea principală pentru parcela identificată prin CF nr. 339882-Arad și nr.cad. 339882- zonă pentru construcție locuință familială;
2. POT max/lot: 40%;
3. CUT max/lot: 1,2;
4. Regim maxim de înălțime al clădirilor: Ds+P+1, înălțimea maximă la cornișă de 7,5m;
5. Zonă verde minim 30% din suprafața parcelei.

Art.3. Prezentul Plan urbanistic de detaliu este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiari Ciupe Ionel și Ciupe Viorica și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red./Dact.HS./HS
Cod:PMA-A6PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.58069/14.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu:
Construire locuință familială , strada Privighetoarei , nr 26

1. Beneficiar: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica
2. Elaborator: S.C. Studio M SRL, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mircea T. Șoima , proiect nr. 23/2017;
3. Suprafața aferentă parcelei reglementate prin prezentul P.U.D. este de 1500mp, identificat prin CF nr. 339882-Arad

Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.58069 de către Ciupe Ionel și Ciupe Viorica
- raportul de specialitate nr.60201 din 12.09.2017 întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
- raportul informării și consultării publicului nr..59153/.07.09.2017.2017, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr.20 /08.09.2017 al Arhitectului –Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 881 din 08 .05.2017, se înaintează spre analiză Consiliului Local al municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planului Urbanistic de Detaliu , cu următoarele reglementări urbanistice
1. Funcțiunea principală pentru parcela identificată prin CF nr. 339882-Arad și nr.cad. 339882- zonă pentru construcție locuință familială
2. POT max/lot: 40%;
3. CUT max/lot: 1,2;
4. Regim maxim de înălțime al clădirilor: Ds+P+1, înălțimea maximă la cornișă de 7,5m
5. Zonă verde minim 30% din suprafața parcelei


P R I M A R
Ing. Gheorghe Falcă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ȘEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE
Nr.60201 din 12.09.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D
Construire locuință familială , strada Privighetoarei , nr 26

- beneficiar: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica
- elaborator: S.C.STUDIO M S.R.L, specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mircea T. Șoima , proiect nr.23/2017;
Încadrarea în localitate
Zona luată în studiu este situată în partea de nord a municipiului Arad , la capătul nordic al cartierului rezidențial Grădiște
Situația juridică a terenului
Suprafața aferentă parcelei reglementate prin prezentul P.U.Z. este de 1500 mp, și este identificată prin CF nr. 339882 – Arad, având categoria de folosință arabil în intravilan, proprietari Ciupe Ionel și Ciupe Viorica ;
Situația existentă
Conform PUG al municipiului Arad zona reglementată este în UTR nr. 5, subzonă predominant rezidențială..
Parcela care se va reglementa are următoarele vecinătăți :
-la nord: teren proprietate privată, needificat, CF nr 339898 Arad
-la sud: teren proprietate privată , needificat , CF nr 339850 Arad
teren proprietate privată , edificat , curți construcții ,CF nr 332294 Arad-strada Privighetoarei nr 24
-la est: terenuri proprietate privata needificate -CF nr 339863Arad, CF nr 339843 Arad , CF nr 339821 Arad
-la vest : strada Privighetoarei
teren proprietate privată , edificat , curți construcții ,CF nr 332294 Arad- strada Privighetoarei nr 24
Descrierea soluției propuse
Obiectul PUD -lui constă în schimbarea categoriei de folosință a parcelei din extrasul CF menționat mai sus, din teren arabil în parcelă pentru construire de locuință familială
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea principală pentru parcela identificată prin CF nr. 339882-Arad și nr.cad. 339882- parcelă pentru construcție locuință familială
2. POT max/lot: 40%;
3. CUT max/lot: 1,2;
4. Regim maxim de înălțime al clădirilor: Ds+P+1, înălțimea maximă la cornișă de 7,5m
5. Zonă verde minim 30% din suprafața parcelei
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
Se vor respecta retragerile conform Codului Civil și securității la incendiu față de limitele de proprietate laterale. Față de frontul stradal se va respecta o retragere minimă de 1,60m corespunzătoare terenului cedat domeniului public .Amplasarea construcțiilor pe parcelă va permite asigurarea gradului de însorire minim admis
Circulația: Acceseul auto și pietonal la parcelă se va realiza din strada Privighetorii
Utilități: racordarea se va face la rețelele de utilități existente pe strada Privighetoarei Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană.
Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 881 din 08.05.2017, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic de etaliu , indicativ GM 009-2000 și conține următoarele avize:
Nr.
crt. Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Valabilitate
aviz
1 S.C. Enel Distribuție Banat S.A.- Sucursala Arad 191271625/09.08.2017 08.05.2019
2 Compania de Apă Arad SA 14713/01.08.2017
3 Delgaz Grid SA 547/03.08.2017 03.08.2017
4 SC Centrală Electrică și Termoficare Hidrocarburi SA 2864/25.07.2017
5 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 12001/09.08.2017
6 Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad 770/07.08.2017
7 Direcția Tehnică-Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 49364/T4/25.08.2017 -
8 Transelectrica SA 8796/10.08.2017
9 O.C.P.I. Arad PV recepție 1316/2017 -
10 SC Telekom Romania Communications SA 325/31.07.2017 31.07.2018

În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 07.09.2017, s-a emis Avizul tehnic nr.20/08.09.2017
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.D-lui.
Arhitect șef
arh. Radu Drăgan
Consilier
ing. Hoblea Simona

Vizat
PMA-A6 Consilier juridic

ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de Ciupe Ionel și Ciupe Viorica , cu domiciliul în județul Arad, municipiul Arad, strada Vezuviu , nr 64-68 înregistrată la nr. 58069 din 04.09..2017,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr.20 din 08.09.2017

pentru Planul urbanistic de detaliu Construire locuință familială, strada Privighetoarei, nr 26 generat de imobilul identificat prin CF nr 339882-Arad
Inițiator: Ciupe Ionel și Ciupe Viorica
Proiectant: S.C.STUDIO M S.R.L
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. : arh. Mircea T. Șoima specialist cu drept de semnătură RUR,, proiect nr. 23/2017;
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Incinta care se va reglementa se învecinează:
-la nord: teren proprietate privată, needificat, CF nr 339898 Arad
-la sud: teren proprietate privată , needificat , CF nr 339850 Arad
teren proprietate privată , edificat , curți construcții ,CF nr 332294 Arad-strada Privighetorii nr 24
-la est: terenuri proprietate privata needificate -CF nr 339863Arad, CF nr 339843 Arad , CF nr 339821 Arad
-la vest : strada Privighetorii
teren proprietate privată , edificat , curți construcții ,CF nr 332294 Arad- strada Privighetorii nr 24

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
Conform PUG al municipiului Arad zona reglementată este în UTR nr. 5, subzonă predominant rezidențială..
Prevederi P.U.D. propuse:Obiectul PUD -lui constă în realizarea unei locuințe familiale
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea principală pentru parcela identificată prin CF nr. 339882-Arad și nr.cad. 339882- zonă pentru construcție locuință familială
2. POT max/lot: 40%;
3. CUT max/lot: 1,2;
4. Regim maxim de înălțime al clădirilor: Ds+P+1, înălțimea maximă la cornișă de 7,5m
5. Zonă verde minim 30% din suprafața parcelei

Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
Se vor respecta retragerile conform Codului Civil și securității la incendiu față de limitele de proprietate laterale. Față de frontul stradal se va respecta o retragere minimă de 1,60m corespunzătoare terenului cedat domeniului public .Amplasarea construcțiilor pe parcelă va permite asigurarea gradului de însorire minim admis
Circulația: Acceseul auto și pietonal la parcelă se va realiza din strada Privighetorii
Utilități: racordarea se va face la rețelele de utilități existente pe strada Privighetoarei Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană.
În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 07.09.2017 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.881 din 08.05.2017, emis de Primarul municipiului Arad .


Arhitect-șef
arh. Radu Drăgan
PMA-A6


PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 59153/A6/07.09.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:
P.U.D. – Construire locuință familială
Amplasament – mun.Arad, str.Privighetoarei nr.26
Beneficiari – Ciupe Ionel și Ciupe Viorica
Proiectant – SC STUDIO M ȘOIMA SRL, Proiect nr.23/20017, specialist cu drept de semnătură RUR:arh. Mircea Șoima
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad nr. 41478/22.06.2017, beneficiarul solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor PUD.
- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 05.07.2017.
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 05.07.2017 pe panou amplasat pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu , la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
- publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 19.07.2017 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
- au fost notificați vecinii direct afectați de propunerile PUD, conform listei cu proprietarii parcelelor invecinate depusa la dosar : Palcu Nicolae si Ana, Giurgiu Nicolae si Maria, Pafucan Ioan si Florica, Popa Florica, Mosneag Ovidiu si Mirela.
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de dl.Giurgiu Nicolae la data de 11.07.2017. Nu au fost inregistrate sesizări.
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.

Arhitect Șef, Consilier,
arh. Radu Drăgan Angelica Giura[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Iulie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved