Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53944156
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-11-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 25-08-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 108 / 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere - initiativa primarului


Nr. 56051/25.08. 2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorulA N U N Ț


Începând cu data de vineri, 25.08.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 108 / 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere - inițiativa primarului

Până la data de 07.09.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 25.08.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

P R I M A R
ing.Gheorghe Falcă

ROMÂNIA P R O I E C T A v i z a t
JUDEȚUL ARAD S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
Nr.306/23.08.2017
H O T Ă R Â R E A nr. _______
din ______________
privind modificarea Hotărârii nr. 108 / 2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad
referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr. 55052/22.08.2017,
Analizând raportul nr. 53454/11.08.2017 al Serviciului Transport Public, Autorizare Activități Economice,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 5 din Ordinul Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local,
Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 108/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere,
Luând în considerare adresa nr. 23641/10.04.2017 a Poliției Locale Arad prin care se precizează că au fost înregistrate numeroase sesizări ale cetățenilor din zona în care firmele care desfășoară activitate de închiriere parchează autoturismele oferite spre închiriere,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 108 / 2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere, după cum urmează:
După articolul 23 al Anexei 1 la Hotărârea nr. 108 / 2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad, se introduc articolele 23^1 și 23^2 cu următorul conținut:
Art. 23^1. (1) Agenții economici care desfășoară activitate de închiriere pot ocupa, în fața punctului de lucru, pe domeniul public, un spațiu pentru parcarea a două mașini, spațiu pentru care datorează taxă de ocupare a domeniului public.
(2) În afara celor două locuri de parcare, operatorul de transport are obligația de a parca toate mașinile utilizate pentru desfășurarea activității de transport în regim de închiriere, pe toată durata staționării acestora, înainte de a fi contractate de clienți, în spațiile deținute, conform declarației pe propria răspundere prevăzută de art. 5, alin. (1), lit. c).
(3)Operatorul de transport poate desfășura activități de închiriere a autoturismelor și de transport persoane în regim de închiriere, doar în baza autorizației de transport vizată conform art. 4 și a copiei conforme valabilă pentru fiecare autoturism pe care îl deține, având obligația ca, la fiecare întregire a parcului auto, să facă demersuri pentru obținerea copiilor conforme ale autorizației de transport.
Art. 23^2. Nerespectarea prevederilor art. 23^1 se sancționează cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei.
Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 108/2009 rămân nemodificate.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul Administrație Publică Locală către:
-Poliția Locală Arad;
-Poliția Municipiului Arad;
-Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice;
- agenților economici care desfășoară activități de închiriere pe raza municipiului Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ S E C R E T A R
STPLAAE
Red./Dact. Liliana Florea Cod:PMA-S1-01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 55052/22.08.2017


În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, modificarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere, aprobat prin Hotărârea nr. 108 din 19 martie 2009, în sustinerea căruia formulez prezentaEXPUNERE DE MOTIVE


Având in vedere faptul că administrația locală trebuie să ofere locuitorilor municipiului posibilitatea parcării autovehiculelor în vecinătatea locuințelor;
Ținând cont de faptul că societățile care desfășoară activități de închiriere trebuie să aibe posibilitatea promovării activității pe care o desfășoară;
Faptul că, la momentul actual, autovehiculele care desfășoară activități de închiriere sunt parcate pe domeniul public chiar dacă dețin contracte de închiriere pentru spații pe care le-au contractat în acest scop, perturbând în acest fel circulația în municipiu;
Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind modificarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere, aprobat prin Hotărârea nr. 108 din 19 martie 2009.

P R I M A R
Gheorghe Falcă
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD AVIZAT
DIRECȚIA COMUNICARE PRIMAR
Serviciul Transport Public, Autorizare Activități Economice Gheorghe Falcă
Nr. 55055/22.08.2017RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 55052/22.08.2017 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, prin care se solicită modificarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 108/2009Considerente generale:
Datorită faptului că pe raza municipiului Arad numărul de autoturisme a crescut în mod considerabil, locurile de parcare pentru acestea fiind din ce în ce mai puține. Faptul că în prezent autovehiculele care desfășoară activități de închiriere sunt parcate pe domeniul public chiar dacă dețin contracte de închiriere pentru spații pe care le-au contractat în acest scop, perturbând circulația în municipiu. Administrația locală trebuie să țină cont și de faptul că societățile care desfășoară activități de închiriere trebuie să aibe posibilitatea promovării activității pe care o desfășoară.
De asemenea, la Poliția Locală Arad s-au înregistrat numeroase sesizări ale cetățenilor din zona în care firmele de închiriere își desfășoară activitatea.


Considerente juridice:
- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
- prevederile art 5 din Ordinul Ministerul Internelor Și Reformei Administrative, Autoritatea Națională de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare De Utilități Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 108/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de închiriere;


P R O P U N E M:


Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 108/2009 privind Regulamentul privind activitatea de transport în regim de închiriere, după cum urmează:


1. După articolul 23 se introduce articolele 23^1 și 23^2 cu următorul conținut:

Art. 23^1. (1) Agenții economici care desfășoară activitate de închiriere pot ocupa, în fața punctului de lucru, un spațiu pentru parcarea a două mașini, spațiu pentru care datorează taxă de ocupare domeniu public.

(2) În afara celor două locuri de parcare, operatorul de transport are obligația de a parca toate mașinile utilizate pentru desfășurarea activității de transport în regim de închiriere, pe toată durata staționării acestora, înainte de a fi contractate de clienți, în spațiile deținute, conform declarației pe propria răspundere art. 5, alin. (1), litera c din prezenta hotărâre.

(3)Operatorul de transport poate desfășura activități de închiriere autoturisme și de transport persoane în regim de închiriere, doar în baza autorizației de transport vizată conform art. 4 și a copiei conforme valabilă pentru fiecare autoturism pe care-l deține, având obligația ca, la fiecare întregire a parcului auto, să facă demersuri pentru obținerea copiilor conforme ale autorizației de transport.

Art. 23^2. Nerespectarea prevederilor art. 23^1 se sancționează cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei.

2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 108/2009 rămân nemodificate.
Director executiv, Șef Serviciu,
Eliza Barbura Liliana Florea
Viza Serviciului Juridic Contencios
Nume prenume _________________________
Semnătura _________________________
[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved