Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237393
 

Transparenţă Decizională
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 09-05-2018

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad si a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire – initiativa primarului


Nr. 35688/09.05.2018
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 09.05.2018, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de Administrare Cimitire cu atribuții în ceea ce privește gestiunea serviciului public de organizare și funcționare a cimitirelor publice umane care fac parte din domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire – inițiativa primarului

Până la data de 22.05.2018, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 09.05.2018, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Ing.Gheorghe FalcăROMÂNIA P R O I E C T A v i z a t
JUDEȚUL ARAD S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL Nr.186/08.05.2018

H O T Ă R Â R E A nr._____
din _________________2018
privind instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate
de către Serviciul Administrare Cimitire

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr. 35619/07.05.2018,
Luând în considerare prevederile art. 484 și art. 486 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 254/29.07.2009 privind aprobarea regulamentului taxelor speciale instituite conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr._____/__________ cea de înființare a serviciului public de administrare a cimitirelor;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19462/15.03.2018 din cadrul Direcției Patrimoniu din Primăria Municipiului Arad;
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă instituirea taxelor pentru atribuirea locurilor de înhumare în cimitirele municipiului Arad, a taxelor speciale pentru serviciile prestate de Serviciul Administrare Cimitire, cuantumul acestora pentru anul 2018, precum și procedura de stabilire, plată, urmărire și executare a taxelor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Arad nr._____/__________ cea de înființare a serviciului public de administrare a cimitirelor.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Patrimoniu și Direcția Venituri a Municipiului Arad.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Direcția Patrimoniu
Red./Dact. M.M./M.M. Cod:PMA-S4-01

Anexa la Hotărârea nr______din__________
a Consiliului Local al Municipiului Arad

Procedura de stabilire, plată, urmărire și executare a taxelor de atribuire a locurilor de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire


Art. 1. Se instituie taxele pentru atribuirea locurilor de înhumare și reînnoirea contractelor în cimitirele municipiului Arad, astfel:
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani;
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani.

Art. 2. Taxele se datorează de către titularii contractelor de atribuire a locurilor de înhumare.
Art. 3. Cuantumul taxelor pentru atribuirea locurilor de înhumare în cimitirele municipiului Arad pentru anul 2018 este:
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani: 701,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani: 1920,00 lei
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani: 144,00 lei
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani: 480,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani: 701,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani: 1920,00 lei
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani: 210,00 lei
- taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani: 625,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 7 ani: 231,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 25 ani: 701,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani: 144,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani: 480,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani: 210,00 lei
- taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani: 624,00 lei.

Art. 4. (1) Cuantumul taxelor prevăzute la art. 1 se stabilește anual, pentru întrega perioadă de atribuire a locurilor de înhumare și se achitată anticipat, odată cu încheierea contractului de atribuire, pentru întreaga perioadă.
(2) Veniturile obținute din taxele de atribuire a locurilor de înhumare se fac venit la buget local și se încasează în contul RO23TREZ02121300250XXXXX Alte venituri din proprietate.

Art. 5. (1) La expirarea duratei de atribuire, ori de câte ori titularii contractelor de atribuire optează pentru prelungirea acestora, au obligația achitării anticipate a taxelor pentru o nouă perioadă de atribuire.
(2) Termenul de plată al taxei în cazul reînnoirii contractului de atribuire este de cel mult o lună de la data expirării contractului anterior.
(3) În situația în care titularii contractelor de atribuire nu achită taxele de atribuire a locurilor de înhumare în termen de 2 ani de la data expirării contractului, acesta se consideră reziliat.
(4) Pentru neplata la scadență a taxelor de atribuire a locurilor de înhumare, se datorează majorări de întârziere potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se instituie taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire, astfel:
- taxă înmormântare în zilele de luni până vineri, după ora 15.00 (la cerere);
- taxă înmormântare în zi de sâmbăta, după ora 14.00 (la cerere) ;
- taxă înmormântare in zi de duminica, sărbători legale după ora 14.00 (la cerere);
- taxă ocupare boxă funerară;
- taxă utilizare capac frigorific;
- taxă ocupare cameră mortuară nr. 1 (capela 1);
- taxă catafalcare;
- taxă săpat groapă si înhumare adulți;
- taxă săpat groapa si înhumare copil;
- taxă transport funerar în interiorul cimitirului;
- taxă ridicare și montare placă;
- taxă depunere sicriu în cavou;
- taxă exhumare;
- taxă exhumare si reînhumare;
- taxă utilizare capac frigorific aparținând terților în capelele/boxele patrimoniului public;
- taxă utilizare capac frigorific la sediul terților;
- taxă întreținere loc de înhumare în perioada 1 martie – 31 octombrie;
- taxă întreținere loc de înhumare cu capac din beton în perioada 1 martie – 31 octombrie;
- taxă intrare autovehicul;
- taxă avizare turnare bordură – un loc fără placă;
- taxă avizare turnare bordură – un loc cu placă;
- taxă avizare turnare bordură – doua locuri fără placă;
- taxă avizare turnare bordură – două locuri cu placă;
- taxă avizare turnare bordură – trei locuri fără placă;
- taxă avizare turnare bordură – trei locuri cu placă;
- taxă avizare turnare bordură – patru locuri fără placă;
- taxă avizare turnare bordură – patru locuri cu placă;
- taxă avizare turnare criptă – un loc neetajat;
- taxă avizare turnare criptă – un loc etajat;
- taxă avizare turnare criptă – două locuri neetajat;
- taxă avizare turnare criptă – două locuri etajat;
- taxă avizare turnare criptă – trei locuri neetajat;
- taxă avizare turnare criptă – trei locuri etajat;
- taxă avizare turnare o placă mormânt;
- taxă avizare turnare două plăci mormânt;
- taxă avizare turnare trei plăci mormânt;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – un loc;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – două locuri;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – trei locuri;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – patru locuri.

Art. 7. Taxele speciale se datorează de către persoanele fizice care solicită prestarea serviciilor puse la dispoziția acestora de către Serviciul Administrare Cimitire.

Art. 8. Cuantumul taxelor speciale prevăzute la art. 7 pentru anul 2018 este:
- taxă înmormântare în zilele de luni până vineri, după ora 15.00 (la cerere): 144,00 lei;
- taxă înmormântare în zi de sâmbăta, după ora 14.00 (la cerere): 144,00 lei;
- taxă înmormântare in zi de duminica, sărbători legale după ora 14.00 (la cerere): 191,00 lei;
- taxă ocupare boxă funerară: 48,00 lei/24 ore;
- taxă utilizare capac frigorific : 39,00 lei/24 ore;
- taxă ocupare cameră mortuară nr. 1 (capela 1): 96,00 lei/24 ore;
- taxă catafalcare: 60,00 lei;
- taxă săpat groapă si înhumare adulți: 233,00 lei;
- taxă săpat groapa si înhumare copil: 138,00 lei;
- taxă transport funerar în interiorul cimitirului: 120,00 lei;
- taxă ridicare și montare placă: 60,00 lei;
- taxă depunere sicriu în cavou: 204,00 lei;
- taxă exhumare: 299,00 lei;
- taxă exhumare si reînhumare: 600,00 lei;
- taxă utilizare capac frigorific aparținând terților în capelele/boxele patrimoniului public: 19,00 lei/24 ore;
- taxă utilizare capac frigorific la sediul terților: 120,00 lei/24 ore;
- taxă întreținere loc de înhumare în perioada 1 martie – 31 octombrie: 500,00 lei;
- taxă întreținere loc de înhumare cu capac din beton în perioada 1 martie – 31 octombrie: 200,00 lei;
- taxă intrare autovehicul: 30,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – un loc fără placă: 111,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – un loc cu placă: 115,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – doua locuri fără placă: 139,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – două locuri cu placă: 149,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – trei locuri fără placă: 149,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – trei locuri cu placă: 179,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – patru locuri fără placă: 191,00 lei;
- taxă avizare turnare bordură – patru locuri cu placă: 220,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – un loc neetajat: 165,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – un loc etajat: 194,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – două locuri neetajat: 226,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – două locuri etajat: 297,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – trei locuri neetajat: 298,00 lei;
- taxă avizare turnare criptă – trei locuri etajat: 412,00 lei;
- taxă avizare turnare o placă mormânt: 58,00 lei;
- taxă avizare turnare două plăci mormânt: 71,00 lei;
- taxă avizare turnare trei plăci mormânt: 87,00 lei;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – un loc: 29,00 lei;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – două locuri: 48,00 lei;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – trei locuri: 71,00 lei;
- taxă avizare turnare trotuar bordură – patru locuri: 87,00 lei.

Art. 9. (1) Taxele prevăzute la art. 8 se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de prestare servicii.
(2) Neachitarea anticipată a taxelor, duce la respingerea cererii.
(3) Veniturile obtinute din taxele speciale se fac venit la bugetul local, se datorează pe indicatorul bugetar 36.02.06 “ Taxe speciale ” și se încasează în contul RO82TREZ02121360206XXXXX.

Art. 10. Veniturile obținute din taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire se utilizează integral în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciului public de interes local, pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciului, pentru dotarea compartimentului de specialitate, precum și pentru prestarea serviciilor specifice domeniului de activitate.
Art.11. Taxele prevăzute la art. 3 și art. 8 se urmăresc și se execută în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 35619/07.05.2018


Primarul Municipiului Arad
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (6), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:
„instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire” proiect în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, Primăria Municipiului Arad a considerat oportun și necesar ca activitatea de administrare și gestionare a cimitirelor umane din patrimoniul public să fie asigurată de un serviciu public cu atribuții distincte, creat în subordinea sa.
Ținând cont de normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, Primăria Municipiului Arad își asumă responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru cetățenii municipiului, prin gestionarea directă a patrimoniului.
Deoarece autoritatea publică pune la dispoziția comunității locale spații de inhumare, asigurând și o parte a serviciilor funerare necesare, se impune instituirea unor taxe care să contribuie la acoperirea costurilor generate de serviciile oferite.
Nivelul propus al taxelor ce urmează a fi practicate de serviciul public cu atribuții specifice în domeniu, este cel practicat în prezent, ținând cont de condițiile economice, financiare și sociale ale comunității.
Cuantumul taxelor reflectă atât calitatea serviciilor oferite, cât și costul efectiv al prestării serviciilor.
Având în vedere cele de mai sus, consider oportun adoptarea, de către Consiliul Local Municipal Arad a unei hotărâri, prin care să se aprobe taxele de atribuire a locurilor de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire.

P R I M A R
Gheorghe FALCĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
Nr. 19462/15.03.2018

R A P O R T


Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 35619/07.05.2018 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, ce are ca obiect: instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire;

Considerații generale:
Ținând cont de necesitățile comunității locale referioare la punerea la dispoziție a acesteia a locurilor de înhumare, cât și asigurarea unor sevicii funerare care să îndeplinească cerințele beneficiarilor, Primăria Municipiului Arad a considerat oportun și necesar ca activitatea de administrare și gestionare a cimitirelor umane din patrimoniul public să fie asigurată de un serviciu cu atribuții distincte creat în subordinea sa.
Potrivit normelor legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, Primăria Municipiului Arad își asumă responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru cetățenii municipiului, prin gestionarea directă a patrimoniului.

Considerații juridice:
- art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică coroborat cu Anexa 3 la HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- art. 484 și art. 486 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 254/29.07.2009 privind aprobarea regulamentului taxelor speciale instituite conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Considerații financiare:
Deoarece autoritatea publică va încasa nemijlocit contravaloarea taxelor instituite și le va gestiona nemijlocit, va beneficia de o serie de avantaje de natură economică și financiară, din care amintim:
- Taxele încasate vor rămâne în întregime la bugetul local;
- Posibilitatea de a realiza investiții semnificative ca valoare și importanță care pot conduce la creșterea performanței serviciului și la adaptarea nivelului taxelor potrivit cerințelor;
- Eficientizarea utilizării fondurilor publice;
- Primăria Municipiului Arad va deține controlul, intervenția directă și imediată asupra tuturor activităților;
- Eficientizarea unor activități prin externalizarea acestora ca urmare a procedurilor de licitații;
- Asigurarea condițiilor monitorizării în timp real a evoluției indicatorilor de performanță ai serviciului.

P R O P U N E M:

1. Instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ioan IGNAT Ștefan Szuchanszki


Avizat Juridic
________________________________________________________________________________

LEGEA Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
ART. 484
Taxe speciale
(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.
(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
ART. 486
Alte taxe locale
(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București sau consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) … se calculează și se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritățile deliberative interesate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA VENITURI
BIROUL JURIDIC, CONTESTAȚII
Nr. ad. 20638/19.04.2018


R A P O R T D E S P E C I A L I T A T EReferitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 35619/2018 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul municipiului Arad, având ca obiect: instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire.

Considerații generale:

Ținând cont de necesitățile comunității locale referioare la punerea la dispoziție a acesteia a locurilor de înhumare, cât și asigurarea unor sevicii funerare care să îndeplinească cerințele beneficiarilor, Primăria municipiului Arad a considerat oportun și necesar ca activitatea de administrare și gestionare a cimitirelor umane din patrimoniul public să fie asigurată de un serviciu cu atribuții distincte creat în subordinea sa.
Potrivit normelor legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, Primăria Municipiului Arad își asumă responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru cetățenii municipiului, prin gestionarea directă a patrimoniului.
Potrivit prevederilor art. 484 și 486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice, precum și pentru utilizarea temporară a locurilor publice, consiliul local poate adopta taxe speciale, respectiv institui alte taxe locale.
Astfel, pentru atribuirea locurilor de înhumare și reînnoirea contractelor în cimitirele municipiului Arad (Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Cartier Aradul Nou, Cimitirul Cartier Gai), se propune instituirea unor taxe diferențiate ca și cuantum, pentru pensionari și alte categorii de persoane, precum și în raport de perioada de atribuire, respectiv 7 ani sau 25 ani.
Pentru serviciile care se vor presta de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Arad care va administra cimitirele publice, se propune instituirea unor taxe speciale, astfel: taxă înmormântare în afara programului, taxă ocupare boxă funerară, taxă utilizare capac frigorific, taxă ocupare cameră mortuară, taxă catafalcare, taxă săpat groapă si înhumare, taxă transport funerar în interiorul cimitirului, taxă ridicare și montare placă, taxă depunere sicriu în cavou, taxă exhumare, taxă exhumare si reînhumare, taxă utilizare capac frigorific aparținând terților în capelele/boxele patrimoniului public, taxă utilizare capac frigorific la sediul terților, taxă întreținere loc de înhumare, taxă intrare autovehicul, taxă avizare turnare bordură, taxă avizare turnare criptă, taxă avizare turnare placă mormânt, taxă avizare turnare trotuar bordură.
Aceste taxe speciale se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile oferite, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Considerații juridice:

- art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică coroborat cu Anexa 3 la HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- art. 484 și art. 486 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 254/29.07.2009 privind aprobarea regulamentului taxelor speciale instituite conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Considerații economice și financiare:

Deoarece autoritatea publică va încasa nemijlocit contravaloarea taxelor instituite și le va gestiona nemijlocit, va beneficia de o serie de avantaje de natură economică și financiară, din care amintim:
- Taxele încasate vor rămâne în întregime la bugetul local;
- Posibilitatea de a realiza investiții semnificative ca valoare și importanță care pot conduce la creșterea performanței serviciului și la adaptarea nivelului taxelor potrivit cerințelor;
- Eficientizarea utilizării fondurilor publice;
- Primăria Municipiului Arad va deține controlul, intervenția directă și imediată asupra tuturor activităților;
- Eficientizarea unor activități prin externalizarea acestora ca urmare a procedurilor de licitații;
- Asigurarea condițiilor monitorizării în timp real a evoluției indicatorilor de performanță ai serviciului.


P R O P U N E M:


1. Instituirea taxelor de atribuire locuri de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire, precum și cuantumul acestora pentru anul 2018, astfel :
1.1. taxe pentru atribuirea locurilor de veci
a) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani: 701,00 lei
b) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani: 1920,00 lei
c) taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 7 ani: 144,00 lei
d) taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru pensionari pentru o perioadă de 25 ani: 480,00 lei
e) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani: 701,00 lei
f) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani: 1920,00 lei
g) taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 7 ani: 210,00 lei
h) taxa reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Eternitatea pentru salariați pentru o perioadă de 25 ani: 625,00 lei
i) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 7 ani: 231,00 lei
j) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare în Cimitirul Pomenirea și Cimitir Cartier Aradul Nou pentru pensionari/salariați pentru o perioadă de 25 ani: 701,00 lei
k) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani: 144,00 lei
l) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/ reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru pensionari în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani: 480,00 lei
m) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 7 ani: 210,00 lei
n) taxa pentru atribuire loc de înhumare nou/reînnoire contract atribuire loc de înhumare pentru salariați în Cimitirul Cartier Gai pentru o perioadă de 25 ani: 624,00 lei
1.2. taxe speciale pentru serviciile prestate:
a) taxă înmormântare în zilele de luni până vineri, după ora 15.00 (la cerere): 144,00 lei;
b) taxă înmormântare în zi de sâmbăta, după ora 14.00 (la cerere): 144,00 lei;
c) taxă înmormântare in zi de duminica, sărbători legale după ora 14.00 (la cerere): 191,00 lei;
d) taxă ocupare boxă funerară: 48,00 lei/24 ore;
e) taxă utilizare capac frigorific : 39,00 lei/24 ore;
f) taxă ocupare cameră mortuară nr. 1 (capela 1): 96,00 lei/24 ore;
g) taxă catafalcare: 60,00 lei;
h) taxă săpat groapă si înhumare adulți: 233,00 lei;
i) taxă săpat groapa si înhumare copil: 138,00 lei;
j) taxă transport funerar în interiorul cimitirului: 120,00 lei;
k) taxă ridicare și montare placă: 60,00 lei;
l) taxă depunere sicriu în cavou: 204,00 lei;
m) taxă exhumare: 299,00 lei;
n) taxă exhumare si reînhumare: 600,00 lei;
o) taxă utilizare capac frigorific aparținând terților în capelele/boxele patrimoniului public: 19,00 lei/24 ore;
p) taxă utilizare capac frigorific la sediul terților: 120,00 lei/24 ore;
q) taxă întreținere loc de înhumare în perioada 1 martie – 31 octombrie: 500,00 lei;
r) taxă întreținere loc de înhumare cu capac din beton în perioada 1 martie – 31 octombrie: 200,00 lei;
s) taxă intrare autovehicul: 30,00 lei;
t) taxă avizare turnare bordură – un loc fără placă: 111,00 lei;
u) taxă avizare turnare bordură – un loc cu placă: 115,00 lei;
v) taxă avizare turnare bordură – doua locuri fără placă: 139,00 lei;
w) taxă avizare turnare bordură – două locuri cu placă: 149,00 lei;
x) taxă avizare turnare bordură – trei locuri fără placă: 149,00 lei;
y) taxă avizare turnare bordură – trei locuri cu placă: 179,00 lei;
z) taxă avizare turnare bordură – patru locuri fără placă: 191,00 lei;
aa) taxă avizare turnare bordură – patru locuri cu placă: 220,00 lei;
bb) taxă avizare turnare criptă – un loc neetajat: 165,00 lei;
cc) taxă avizare turnare criptă – un loc etajat: 194,00 lei;
dd) taxă avizare turnare criptă – două locuri neetajat: 226,00 lei;
ee) taxă avizare turnare criptă – două locuri etajat: 297,00 lei;
ff) taxă avizare turnare criptă – trei locuri neetajat: 298,00 lei;
gg) taxă avizare turnare criptă – trei locuri etajat: 412,00 lei;
hh) taxă avizare turnare o placă mormânt: 58,00 lei;
ii) taxă avizare turnare două plăci mormânt: 71,00 lei;
jj) taxă avizare turnare trei plăci mormânt: 87,00 lei;
kk) taxă avizare turnare trotuar bordură – un loc: 29,00 lei;
ll) taxă avizare turnare trotuar bordură – două locuri: 48,00 lei;
mm) taxă avizare turnare trotuar bordură – trei locuri: 71,00 lei;
nn) taxă avizare turnare trotuar bordură – patru locuri: 87,00 lei.

2. Procedura de stabilire, plată, urmărire și executare a taxelor de atribuire a locurilor de înhumare în cimitirele municipiului Arad și a taxelor speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire
2.1. Taxele prevăzute la pct. 1, subpct. 1.1. referitoare la atribuirea locurilor de înhumare se datorează de către titularii contractelor de atribuire a locurilor de înhumare.
2.2. (1) Cuantumul taxelor prevăzute la pct. 1, subpct. 1.1. se stabilește anual, pentru întrega perioadă de atribuire a locurilor de înhumare și se achitată anticipat, odată cu încheierea contractului de atribuire, pentru întreaga perioadă.
(2) Veniturile obținute din taxele de atribuire a locurilor de înhumare se fac venit la buget local și se încasează în contul RO23TREZ02121300250XXXXX Alte venituri din proprietate.
2.3. (1) La expirarea duratei de atribuire, ori de câte ori titularii contractelor de atribuire optează pentru prelungirea acestora, au obligația achitării anticipate a taxelor pentru o nouă perioadă de atribuire.
(2) Termenul de plată al taxei în cazul reînnoirii contractului de atribuire este de cel mult o lună de la data expirării contractului anterior.
(3) În situația în care titularii contractelor de atribuire nu achită taxele de atribuire a locurilor de înhumare în termen de 2 ani de la data expirării contractului, acesta se consideră reziliat.
(4) Pentru neplata la scadență a taxelor de atribuire a locurilor de înhumare, se datorează majorări de întârziere potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
2.4. Taxele speciale prevăzute la pct. 1, subpct. 1.2. se datorează de către persoanele fizice care solicită prestarea serviciilor puse la dispoziția acestora de către Serviciul Administrare Cimitire.

2.5. (1) Taxele prevăzute la pct. 1, subpct. 1.2. se achită anticipat, odată cu depunerea cererii de prestare servicii.
(2) Neachitarea anticipată a taxelor, duce la respingerea cererii.

2.6. Veniturile obținute din taxele speciale pentru serviciile prestate de către Serviciul Administrare Cimitire se utilizează integral în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciului public de interes local, pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciului, pentru dotarea compartimentului de specialitate, precum și pentru prestarea serviciilor specifice domeniului de activitate.
2.7. Taxele prevăzute la pct. 1 se urmăresc și se execută în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Nume, prenume Funcția Semnătura Data
Avizat Albert Ladislau
Ignat Ioan p. Director executiv
Director executiv
Verificat Ștefan Szuchanszki Director executiv adj.
Vizat de legalitate Neamț Marius Consilier juridic

Întocmit Albu Ioana
Micea Maria Șef birou
Consilier


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved