Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55307129
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-02-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 30-01-2018

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N., conform CF nr. 347529 - Arad, Beneficiar: S.C. Serimpex Artrade S.R.L.- inițiativa primarului


Nr. 6409/30.01.2018
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de marți, 30.01.2018, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N., conform CF nr. 347529 - Arad, Beneficiar: S.C. Serimpex Artrade S.R.L.- inițiativa primarului

Până la data de 12.02.2018, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 30.01.2018, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
Gheorghe Falcă


ROMÂNIA Proiect AVIZAT:
JUDEȚUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Cons. jr. Stepanescu Lilioara
CONSILIUL LOCAL
Nr.33/22.01.2018
HOTĂRÂREA Nr. ______
din__________________
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire hală P+1 și amenajare teren,
extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N.,
conform CF nr. 347529 - Arad, Beneficiar: S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Expunerea de motive nr. 3975 din 19.01.2018,
Analizând raportul informării și consultării publicului nr. 677 din 05.01.2018, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 3670 din 18.01.2018 al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, prin care se propune aprobarea planului Urbanistic Zonal,
Analizând avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 2 din 18.01.2018,
Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ G.M. 010 – 2000,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N., conform C.F. nr. 347529 - Arad, conform documentației anexate care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1. Beneficiar: S.C. Serimpex Artrade S.R.L.
2. Elaborator: S.C. Arhitectonic S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Doriana Balogh, proiect nr. 42/2017;


3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 1.140 mp, identificată prin:
CF nr. 347529 – Arad, având categoria de folosință arabil în extravilan - 300 mp și curți construcții în extravilan - 840 mp, proprietar S.C. Serimpex Artrade S.R.L.;

Art 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
1. Funcțiunea principală: construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă, pentru parcela identificată prin CF nr. 347529 – Arad;
2. POT max = 55%
3. CUT max = 1,05%
4. Regimul de înălțime P+1, Hmax = 8,00 m
5. Zonă verde: - minim 10% pentru funcțiunea comerț/servicii,
- minim 20% pentru admisă depozitare/mică producție nepoluantă.
6. Accesul la strada Radu Pancu și drumul de incintă vor rămâne în proprietate privată și vor respecta normativele tehnice în vigoare.

Art.3. Prezentul Plan urbanistic zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul S.C. Serimpex Artrade S.R.L. și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR


Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente
Red./Dact.L.F./L.F.
Cod:PMA-S4-01

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr.3975/19.01.2018EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N.,
conform CF nr. 347529 - Arad

1. Beneficiar: S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.
2. Elaborator: S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Doriana Balogh, proiect nr. 42/2017;
3. Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 1.140 mp, identificată prin:
CF nr. 347529 – Arad, având categoria de folosință arabil în extravilan - 300 mp și curți construcții în extravilan - 840 mp, proprietar S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.;

Având în vedere:
- solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 86799/28.12.2017 de către S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L. și completările solicitate depuse cu nr.3660/18.01.2018;
- raportul de specialitate nr. 3670/18.01.2018, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal;
- raportul informării și consultării publicului nr.677/A6/05.01.2018, conform Ord. MDRT nr. 2701/2010, întocmit de către Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef;
- avizul tehnic nr.2/18.01.2018 al Arhitectului –Șef;
Documentația de urbanism fiind întocmită conform legislației în vigoare și având îndeplinite condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 642 din 26 aprilie 2017, se înaintează spre analiză Consiliului Local al municipiului Arad.
Consider oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe Planului Urbanistic Zonal, cu următoarele reglementări urbanistice:
1. Funcțiunea principală: construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă, pentru parcela identificată prin CF nr. 347529 – Arad;
2. POT max = 55%
3. CUT max = 1,05%
4. Regimul de înălțime P+1, Hmax = 8,00 m
5. Zonă verde: - minim 10% pentru funcțiunea comerț/servicii,
- minim 20% pentru funcțiunea depozitare/mică producție nepoluantă.
6. Accesul la strada Radu Pancu și drumul de incintă vor rămâne în proprietate privată și vor respecta normativele tehnice în vigoare.


P R I M A R
Ing. Gheorghe Falcă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT-ȘEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 3670 din 18.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.
Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad,
zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N., conform CF nr. 347529 - Arad

- beneficiar: S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.
- elaborator: S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Doriana Balogh, proiect nr. 42/2017;
Încadrarea în localitate
Zona luată în studiu este situată în partea de est a municipiului Arad în extravilan, adiacent străzii Radu Pancu, care este modernizată.
Situația juridică a terenului
Suprafața aferentă lotului reglementat prin prezentul P.U.Z. este de 1.140 mp, identificată prin:
CF nr. 347529 – Arad, având categoria de folosință arabil în extravilan - 300 mp și curți construcții în extravilan - 840 mp, proprietar S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.;
Situația existentă
Conform PUG al municipiului Arad parcela este nereglementată din punct de verdere urbanistic.
Parcela identificată prin CF nr. 347529 - Arad, are următoarele vecinătăți:
- Nord: terenuri agricole în intravilan;
- Sud: drum acces de beton pe teren privat și terenuri agricole în extravilan;
- Est: teren cu categoria de folosință curți construcții cu hală parter și garaje;
- Vest: str. Radu Pancu și teren viran, zona Micălaca I Est.
Descrierea soluției propuse
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu CF nr. 347529 – Arad, din teren având categoriile de folosință arabil și curți construcții în extravilan, în construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă.
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea principală: construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă, pentru parcela identificată prin CF nr. 347529 – Arad;
2. POT max = 55%
3. CUT max = 1,05%
4. Regimul de înălțime P+1, Hmax = 8,00 m
5. Zonă verde: - minim 10% pentru funcțiunea comerț/servicii,
- minim 20% pentru funcțiunea depozitare/mică producție nepoluantă.
6. Accesul la strada Radu Pancu și drumul de incintă vor rămâne în proprietate privată și vor respecta normativele tehnice în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
-pe latura nordică: min. 0,70 m;
-pe latura estică: min. 0,60 m;
-pe latura sudică, hala propusă va fi amplasată pe limita de proprietate, în aliniament cu hala existentă pe parcela învecinată la est;
-pe latura vestică: min. 28,00 m față de frontul stradal;
Se va respecta culoarul de protecție, de lățime 12,00 m, a liniei aeriene de medie tensiune 20 Kv (aflată pe parcela reglementată, la cca 3,25 m est), paralelă cu strada Radu Pancu, în interiorul căruia se găsește și traseul conductei de apă potabilă ce traversează incinta, limitrof laturii de vest, la cca 2,50 m față de latura estică a incintei. De asemenea, în jurul postului de transformare 20 Kv/0,4Kv aerian, existent pe suprafața incintei, se va asigura o zonă de protecție cu raza min. 16,00 m.
Circulația: accesul carosabil și pietonal la parcela reglementată se va realiza din str. Radu Pancu, care este modernizată, printr-o intersecție în T, iar drumul de incintă va fi modernizat și va avea lățimea de 5,00 m.
Locurile de parcare, în număr de min 6, vor fi în amplasate în incintă și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, în afara zonei de protecție a Postului de Transformare aerian.
Utilități: racordarea la rețelele de utilități existente în zonă (apă, energie electrică, gaz) pe str. Radu Pancu. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute.
Prezenta documentație este întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 642 din 26 aprilie 2017, Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM 010-2000 și conține următoarele avize:
Nr.
crt. Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. și data aviz Termen valabilitate avize
1 E-distribuție 187729971/21.06.2017 26.04.2018
2 Agenția pentru Protecția Mediului Arad 16447/19.10.2017 -
3 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.S.I. 833/17/SU-AR/28.07.2017 -
4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă”Vasile Goldiș” al Județului Arad – P.C. 924/17/SU-AR/28.07.2017 -
5 Direcția de Sănătate Publică a jud. Arad 610/03.07.2017 -
6 A.N.I.F. 72/07.08.2017 -
7 APELE ROMÂNE 42/04.09.2017 04.09.2019
8 S.C. Compania de Apă Arad S.A. 12866/21.07.2017 -
9 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 277/29.06.2017 29.06.2018
10 TRANSGAZ S.A. 2994/7339/01.08.2017 01.08.2018
11 TRANSELECTRICA S.A. 71/12.07.2017 26.04.2019
12 I.P.J.Arad – Serviciul Rutier 212796/07.08.2017 -
13 O.C.P.I. Arad PV recepție 1459/2017 -
14 AUTORIT. AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ 24911/1108/19.10.2017 19.10.2018
15 M.A.D.R. 32616/31.10.2017 -
16 Referat tehnic OSPA 1070/14.09.2017 -
17 M.A.I. 4286965/12.09.2017 -
18 S.R.I. 47971/03.08.2017 03.08.2018
19 M.A.p.N DT/4629/04.08.2017 -
20 Direcția Județeană pentru Cultură Arad 219/U/31.07.2017 -
21 C.J. Arad – Arhitect Șef 21/20.12.2017 -
22 P.M.Arad-Dir.Teh.-Serv.într.căi de com terestre 48920/T4/29.08.2017 -
23 Delgaz Grid 560/07.08.2017 07.08.2018
În urma analizării documentației de urbanism în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 04.01.2018, cât și a completărilor solicitate depuse cu adresa nr.3660/18.01.2018 s-a emis Avizul tehnic nr.2/18.01.2018.
Având în vedere cele de mai sus, susținem aprobarea P.U.Z.

Arhitect șef
arh. Radu Drăgan
Consilier
ing. Laurențiu Florescu


VIZA JURIDICĂ


ROMÂNIA
Județul Arad
Primăria Municipiului Arad
Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, str. Ștefan cel Mare, nr.2-4, înregistrată cu nr. 86799 din 28.12.2017, cât a completărilor solicitate depuse cu nr.3660/18.01.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ
Nr. 2 Din 18.01.2018

pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent
Construire hală P+1 și amenajare teren, extravilan municipiul Arad, zona Micălaca I Est, strada Radu Pancu, F.N., conform CF nr. 347529 - Arad,
generat de imobilul cu suprafața totală de 1.140 mp, identificată prin:
CF nr. 347529 – Arad, având categoria de folosință arabil în extravilan - 300 mp și curți construcții în extravilan - 840 mp, proprietar S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.;
Inițiator: S.C. SERIMPEX ARTRADE S.R.L.,
Proiectant: S.C. ARHITECTONIC S.R.L.,
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Balogh Doriana
Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:
Zona luată în studiu este situată în partea de est a municipiului Arad în extravilan, adiacent străzii Radu Pancu, care este modernizată și limitele cadastrale ale parcelelor învecinate la est, vest, nord și sud, față de incinta reglementată, suprafața totală a zonei studiate 5.000 mp.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
Conform PUG al municipiului Arad parcela este nereglementată din punct de verdere urbanistic.
Parcela identificată prin CF nr. 347529 - Arad, are următoarele vecinătăți:
- Nord: terenuri agricole în intravilan;
- Sud: drum acces de beton pe teren privat și terenuri agricole în extravilan;
- Est: teren cu categoria de folosință curți construcții cu hală parter și garaje;
- Vest: str. Radu Pancu și teren viran, zona Micălaca I Est.
Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:
Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelei cu CF nr. 347529 – Arad, din teren având categoriile de folosință arabil și curți construcții în extravilan, în construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă.
Reglementări urbanistice propuse:
1. Funcțiunea principală: construire hală cu funcțiunea dominantă comerț/servicii și funcțiune admisă depozitare/mică producție nepoluantă, pentru parcela identificată prin CF nr. 347529 – Arad;
2. POT max = 55%
3. CUT max = 1,05%
4. Regimul de înălțime P+1, Hmax = 8,00 m
5. Zonă verde: - minim 10% pentru funcțiunea comerț/servicii,
- minim 20% pentru funcțiunea depozitare/mică producție nepoluantă.
6. Accesul la strada Radu Pancu și drumul de incintă vor rămâne în proprietate privată și vor respecta normativele tehnice în vigoare.
Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate ale parcelei:
-pe latura nordică: min. 0,70 m;
-pe latura estică: min. 0,60 m;
-pe latura sudică, hala propusă va fi amplasată pe limita de proprietate, în aliniament cu hala existentă pe parcela învecinată la est;
-pe latura vestică: min. 28,00 m față de frontul stradal;
Se va respecta culoarul de protecție, de lățime 12,00 m, a liniei aeriene de medie tensiune 20 Kv (aflată pe parcela reglementată, la cca 3,25 m est), paralelă cu strada Radu Pancu, în interiorul căruia se găsește și traseul conductei de apă potabilă ce traversează incinta, limitrof laturii de vest, la cca 2,50 m față de latura estică a incintei. De asemenea, în jurul postului de transformare 20 Kv/0,4Kv aerian, existent pe suprafața incintei, se va asigura o zonă de protecție cu raza min. 16,00 m.
Circulația: accesul carosabil și pietonal la parcela reglementată se va realiza din str. Radu Pancu, care este modernizată, printr-o intersecție în T, iar drumul de incintă va fi modernizat și va avea lățimea de 5,00 m.
Locurile de parcare, în număr de min. 6, vor fi în amplasate în incintă și vor fi dimensionate conform normativelor în vigoare, în afara Postului de Transformare aerian.
Utilități: racordarea la rețelele de utilități existente în zonă (apă, energie electrică, gaz) pe str. Radu Pancu. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană, conform condițiilor din avizele și acordurile obținute.
În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 04.01.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.
Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.
Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.
Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.
Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 642 din 26 aprilie 2017 emis de Primăria Municipiului Arad.


Arhitect-șef
Arh. Radu Drăgan


PMA –A6 – 14

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR. 677/A6/05.01.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind documentația:

Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent –
Construire hală P+1 și amenajare teren

Inițiatorii documentației–SC SERIMPEX ARTRADE SRL
Amplasament – extravilan municipiul Arad, zona Micalaca I Est , str.Radu Pancu FN
Proiectant – SC ARHITECTONIC SRL, arh. RUR Doriana Balogh, Proiect nr.42/2017
Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului : Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Direcției Arhitect-Șef

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și consulta publicul
1.Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intenția de elaborare a documentației P.U.Z
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 35603/25.05.2017, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind intenția de elaborare P.U.Z.
- întocmire anunț privind intenția de elaborare P.U.Z. și postat pe site-ul www.primariaarad.ro în data de 08.06.2017
- anunțul de intenție a fost afișat în data de 08.06.2017 pe panou amplasat pe parcela studiată, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte studiul de oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 18.06.2017 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.
Nu au fost depuse reclamații sau sesizări cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.

La etapa 2 – de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent
- prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 42314/26.07.2017, beneficiarii solicită demararea procedurii de informare și consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. și R.L.U. Prin adresa 43284/29.06.2017, elaboratorul documentației completează documentația cu lista proprietarilor imobilelor din zona studiată a PUZ.

- întocmire anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare și postarea acestuia pe site-ul www.primariaarad.ro și afișare la sediu în data de 05.07.2017
- anunțul privind consultarea documentației a fost afișat în data de 05.07.2017 pe panouri amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal și în zona studiată, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru.
Publicul a fost invitat să consulte documentația depusă Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente până în data de 19.07.2017 și să facă observații, recomandări în scris la registratura Primăriei Municipiului Arad.

2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale
Au fost identificate părțile potențial interesate, care pot fi afectate de prevederile documentației de urbanism.
Au fost trimise 2 scrisori de notificare către aceștia, privind posibilitatea consultării documentației PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, pentru a putea sesiza probleme legate de propunerea din plan.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise
Au fost notificati vecinii direct afectati de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate: Andrusic Martin și Adela, Buzesan Avram si Buzesan Ioan.

4. Numărul persoanelor care au participat la acest proces
Documentația disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente a fost consultată de Tavaszi Elena Alina în calitate de moștenitor al d-lui Buzesan Avram si Buzesan Ioan .
Nu au fost înregistrate sesizări în scris, la registratura Primariei Municipiului Arad.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare :

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobat prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 și va fi adus la cunoștință Consiliului Local al Municipiului Arad în scopul fundamentării deciziei de aprobare/neaprobare a documentației.
Arhitect Șef, Consilier,
arh. Radu Drăgan Angelica Giura
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
17


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved