Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53524863
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 18-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 23-10-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, cartier WESTFIELD - inițiativa primarului


Nr. 70157/23.10.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de luni, 23.10.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, cartier WESTFIELD- inițiativa primarului

Până la data de 03.11.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 23.10.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing.Gheorghe Falcă
ROMANIA PROIECT Avizat
JUDETUL ARAD SECRETAR
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
Nr.385/20.10.2017
HOTĂRÂREA Nr._____
Din __________ 2017

privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, cartier WESTFIELD


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive nr.69407 din 19.10.2017,
Analizând raportul Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.69408/19.10.2017,
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică republicată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și prevederile articolului nr. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului WESTFIELD, teren proprietate privată, identificat prin extrasul de carte funciară cu numărul C.F. 348572 Arad și număr cadastral 348572:

-STRADA EVOLUȚIEI-

Art.2 Se aprobă completarea nomenclatorului stradal al municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 273/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu denumirea aprobată conform art. 1.
Art.3 Se aprobă introducerea străzii la care se face referire în prezenta hotărâre în zona de impozitare corespunzătoare, zona D, conform Hotărârii nr. 370/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitarea delimitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții din cadrul Direcției Arhitectului Șef și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,
Lilioara StepanescuServiciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții
Red./Dact. Doina Gălășel Cod:PMA-S1-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.__________ din______2017


Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
- Adresa nr. 67897 din 12.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Arad, a SC WESTFIELD DEVELOPMENT SRL, reprezentată de domnul Bistrian Emanuel, în calitate de proprietar a terenului care face obiectul PUZ-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului nr. 195/2017„ Extindere cartier rezidențial – extravilan municipiul Arad ” în vederea acordãrii de denumire de stradă, conform propunerii proprietarului;
-Prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 48/2003;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 58 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Arad nr. 149/2012, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: acordarea de denumire de stradă, în interiorul cartierului WESTFIELD, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

Se motivează acordarea de denumire de stradă, în interiorul cartierului WESTFIELD, conform anexă, la solicitarea proprietarului terenului.
Față de cele de mai sus, propun promovarea unui proiect de hotărâre pentru acordarea de denumire de stradă în interiorul cartierului WESTFIELD și completarea Nomenclatorului stradal al municipiului Arad, cu denumirea nouă:

-STRADA EVOLUȚIEI-P R I M A R
Gheorghe Falcã
De acord:
PRIMAR
GHEORGHE FALCĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
ARHITECT SEF
SERVICIUL DATE URBANE ȘI SPAȚIALE, EVIDENȚĂ CONSTRUCȚII
Nr.__________/A2/_______2017


R A P O R T

Referitor la : Expunerea de motive înregistrată cu nr.______ din _____2017 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul municipiului Arad:

Obiect : propunerea privind promovarea unui proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumire unei străzi nou creată în municipiul Arad în interiorul cartierului:
„ WESTFIELD ” amplasament care face obiectul PUZ aprobat prin H.C.L.M. nr. 195/08.06.2017„ Extindere cartier rezidențial – extravilan municipiul Arad ’’.
Menționăm că terenul care face obiectul proiectului de hotărâre este proprietate privată conform extras de carte funciară cu nr. 348572 Arad și nr. cadastral 348572 anexat.

Având în vedere:
Dezvoltarea urbanistică, conform planurilor urbanistice zonale, au condus la apariția de străzi noi în municipiul Arad;
Pentru racordarea la utilități și pentru evitarea apariției unor disfuncționalități în ceea ce privește adresa, respectiv -eliberarea de acte de identitate, stare civilă, acte de firmă, etc, este necesară atribuirea de denumiri de străzi. Regimul juridic al străzilor dezlipite din terenuri proprietate privată, este cel înscris în cartea funciară la momentul efectuării dezlipirii, respectându-se condițiile tehnice și juridice impuse în documentațiile de urbanism(PUZ);

Față de cele de mai sus, propunem promovarea unui proiect de hotãrâre pentru acordarea de denumire unei străzi în interiorul cartierului WESTFIELD, conform propunerii proprietarului terenului:

- STRADA EVOLUȚIEI-ARHITECT ȘEF, ȘEF SERVICIU,
arh. Radu Drăgan ing. Doina Gălășel

Serviciul Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții
Red./Dact.Doina Gălășel Cod:PMA-S1-01


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
23


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved