Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53450573
 

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 18-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 11-10-2017

H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului "Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad"- inițiativa primarului


Nr. 67322/11.10.2017
Ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, transmit următorul


A N U N Ț


Începând cu data de miercuri, 11.10.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afișate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință din Municipiul Arad - inițiativa primarului
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite și staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad - inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 162/2006 privind gospodărirea Municipiului Arad - inițiativa primarului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului “Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad” - inițiativa primarului

Până la data de 24.10.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.
Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data 11.10.2017, între orele 8,00 - 18,00, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5.
Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate și pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing.Gheorghe Falcă

ROMÂNIA PROIECT AVIZAT:
JUDEȚUL ARAD SECRETAR,
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL Nr.326/14.09.2017


H O T Ă R Â R E A NR.____
din ______________2017
privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60585/13.09.2017,
Analizând raportul nr. 60588/13.09.2017 al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune de lucrări publice „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”,
Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de Hotărârea nr. 256/19.11.2013 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”,
Ținând seama de prevederile art. 9 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
Ținând seama de prevederile legale din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013 privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,PMA –S1-01
Raluca Staniș / Raluca Staniș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 60585 din 13.09.2017
Având în vedere:
Faptul că proiectul investițional propus are în vedere amenajarea unei parcări subterane, dispusă pe două nivele în Piața Avram Iancu din municipiul Arad precum și propunerea unor noi funcțiuni urbanistice pentru Piața Avram Iancu, astfel încât aceasta să-și recâștige atractivitatea pentru cetățenii municipiului.
Proiectul vizează realizarea unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare iar la nivelul 0 al pieței s-a studiat realizarea unei suprafețe pietonale fără intersecții cu circulația carosabilă pe întreaga suprafață a pieței Avram Iancu din municipiul Arad.
Necesitatea investiției rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zona centrală a municipiului cât și din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului în scopul redării atractivității acestuia atât pentru cetățenii săi cât și pentru dezvoltarea potențialului turistic al municipiului.
Pentru aceste motive,
Consider oportună adoptarea unei hotărâri privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”, precum și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013.PRIMAR,
Ing. Gheorghe FalcăNR. 60585 /13.09.2017R A P O R T
al Comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune de lucrări publice „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”


Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr.6/________2017, a d-lui ing. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad,

Obiect: propunerea de aprobare a actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.

Considerații de ordin general:
Proiectul investițional propus are în vedere amenajarea unei parcări subterane, dispusă pe două nivele în Piața Avram Iancu din municipiul Arad precum și propunerea unor noi funcțiuni urbanistice pentru Piața Avram Iancu, astfel încât aceasta să-și recâștige atractivitatea pentru cetățenii municipiului.
Proiectul vizează realizarea unei parcări subterane cu o capacitate de 588 locuri de parcare iar la nivelul 0 al pieței s-a studiat realizarea unei suprafețe pietonale fără intersecții cu circulația carosabilă pe întreaga suprafață a pieței Avram Iancu din municipiul Arad.
Necesitatea investiției rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în zona centrală a municipiului cât și din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a zonei centrale a municipiului în scopul redării atractivității acestuia atât pentru cetățenii săi cât și pentru dezvoltarea potențialului turistic al municipiului.
Ca urmare a celor prezentate,
P R O P U N E M:
Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.
Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.256/2013 privind aprobarea studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.

Comisia de coordonare si supervizare

1. C.J. Ștefan Szuchanszki - Președinte
2. Ing. Marius Farcaș - membru
3. C.J. Raluca Staniș – membru
4. Alina Bociort – membru
5. Anca Costea – membru

Raluca Staniș / Raluca Staniș
[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
19


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved