Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65238135
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  18-08-2021


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 1773
din 13 august 2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de miercuri, 18 august 2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta
D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de miercuri, 18 august 2021, ora 15,30, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

BCV/BCV ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință extraordinara CLMA 13.08.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 1773/2021
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 18 august 2021, ora 15, 30
1. Proiect de hotărâre nr. 372/2021 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2021 - inițiativa consilierilor locali: Ilioni Florin, Aur Csilla, Vlad Codrin Dacian, Szabo Mihai Iosif, Galea Cristian Aurel

2. Proiect de hotărâre nr. 398/2021 privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2021 - inițiativa consilierilor locali: Ilioni Florin, Aur Csilla, Vlad Codrin Dacian, Szabo Mihai Iosif, Galea Cristian Aurel

3. Proiect de hotărâre nr. 389/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 364/2021 cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad- inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 406/2021 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 362/2021 cu privire la reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 397/2021 privind acordarea gratuității la transportul cu trenulețul turistic de agrement cu ocazia zilei de 1 iunie și a Zilelor Aradului- inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 385/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad - inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 386/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019 - inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 390/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Transport Public SA- inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 391/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad- inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 306/2021 privind atribuirea denumirii Aleea Familiei, unei străzi din interiorul cartierului ȘEGA- inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 383/2021 privind prelungirea străzii Pompei situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului Subcetate - inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 360/2021 privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, extravilan Municipiul Arad, zona Sânicolaul Mic, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2016 - inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 327/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire fabrică prefabricate din beton, platformă depozitare, sediu birouri, totem, sistematizare verticală, împrejmuire, acces, lucrări tehnico-edilitare în incintă, racorduri la utilități, anvelopă post transformare și punct de conexiune” intravilan municipiul Arad, C.F. nr. 356535 – Arad, jud. Arad S.C. Elis Pavaje S.R.L.- inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 387/2021 privind modificarea anexei 1 și 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 335/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad și actualizarea datelor cadastrale și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile - inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 396/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în proprietatea privată a municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, Zona Balastiera Micalaca – capăt Str. Renașterii – intravilan / extravilan - inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 395/2021 privind aprobarea repartizării unor locuințe de necesitate - inițiativa primarului

17. Proiect de hotărâre nr. 392/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 - inițiativa primarului

18. Proiect de hotărâre nr. 393/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad - inițiativa primarului

19. Proiect de hotărâre nr. 394/2021 privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad - inițiativa primarului

20. Proiect de hotărâre nr. 401/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 345/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri - inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 400/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr. 6 - inițiativa primarului

22. Proiect de hotărâre nr. 403/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat în Piața Caius Iacob nr.1 - inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 404/2021 propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată a imobilului aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Faurilor nr. 94-96” - inițiativa primarului

24. Proiect de hotărâre nr. 388/2021 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.04-30.06.2021, referitor la Activitatea Registrului Agricol - inițiativa primarului

25. Proiect de hotărâre nr. 399/2021 privind dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 351322 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad- inițiativa primarului

26. Proiect de hotărâre nr. 405/2021 privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în C.F. nr. 334299 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului

27. Proiect de hotărâre nr. 402/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 iulie 2021 – inițiativa primarului.
[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved