Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237857
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  22-07-2021


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 1576
din 16 iulie 2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 22 iulie 2021

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de joi, 22 iulie 2021, ora 10,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință ordinara CLMA 22.07.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 1576/2021
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 22 iulie 2021

1. Proiect de hotărâre nr. 305/2021 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. – inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 315/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 334/2021 privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar– inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 335/2021 privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar– inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 259/2021 privind prelungirea străzii pr. dr. Ilarion Felea, situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului Șega - inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 287/2020 aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Zonă locuințe și funcțiuni complementare, Municipiul Arad, intravilan, conform C.F. nr. 339774 - Arad, C.F. nr. 339916 – Arad și C.F. 339904 – Arad, Jud. Arad, beneficiari: Hidiș-Sferdian Anca, Hidiș-Sferdian Ioan, Pantea Maria și Pantea Ioan - inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 360/2020 privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, extravilan Municipiul Arad, zona Sânicolaul Mic, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2016- inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 363/2021 privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Funcțiuni mixte: servicii și comerț, amenajare parcare securizată cu nivel minim 4 lacăte, amenajare accese și împrejmuire”, Județul Arad, extravilan Municipiul Arad, Autostrada A1: km 36+200 – km 36+640, conform C.F. nr. 349187 – Arad și C.F. nr. 349188 – Arad, beneficiar: S.C. Park Autoband Expres S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2018- inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 318/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, str. Unirii nr. 14, parter – inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 319/2021 referitor referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.13, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj I colț cu str. Horia nr. 3/5 – inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 320/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 274/B – inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 322/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, etaj I, corp A – inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 338/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în municipiul Arad, Str. Unirii, nr. 9-11– inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 336/2021 privind vânzarea unui teren situat în Arad, str. Dr. Mihail Mărcuș nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad – inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 323/2021 privind acordarea dreptului de uz și superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren situat în Arad, strada Faurilor nr. 64, către Biserica Penticostală Betleem – inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 316/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Steagului, nr. 22, înscris în CF nr. 345251 Arad – inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 317/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Cobzei, nr. 5, înscris în CF nr. 319154 Arad – inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 321/2021 cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Șelimbar, nr. 1, înscris în CF nr. 358179 Arad – inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 324/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietate privată a Municipiului Arad- Str. Obedenaru, nr. 22, înscris în CF nr. 358066 Arad – inițiativa primarului

20. Proiect de hotărâre nr. 326/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 16 - înscris în CF nr. 301948 Arad – inițiativa primarului

21. Proiect de hotărâre nr. 346/2021 cu privire la acceptarea ofertei de donație a terenului aferent sensului giratoriu, situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C – înscris în CF nr. 334311 Arad – inițiativa primarului

22. Proiect de hotărâre nr. 358/2021 privind reglementarea unui drum prin dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad - DN7 - Zona Colonia Dumbrava Roșie, înscris în CF nr. 335519 Arad -– inițiativa primarului

23. Proiect de hotărâre nr. 362/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad și actualizarea datelor cadastrale și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile – inițiativa primarului

24. Proiect de hotărâre nr. 364/2021 privind modificarea suprafeței de teren situate în Municipiul Arad, Str. Castanilor, nr. 11- înscris în CF nr. 307874 Arad – inițiativa primarului

25. Proiect de hotărâre nr. 300/2021 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viață pentru reabilitare și modernizare ansamblu fântână „Cap de leu” din Parcul Eminescu – inițiativa primarului

26. Proiect de hotărâre nr. 325/2021 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri, situate în municipiul Arad – inițiativa primarului

27. Proiect de hotărâre nr. 342/2021 cu privire la însușirea rapoartelor de evaluare ale unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad– inițiativa primarului

28. Proiect de hotărâre nr. 343/2021 privind acordul de principiu pentru amplasarea unei plăci comemorative pe fațada imobilului situat pe B-dul Revoluției nr. 98, prin grija Asociației „Sfântul Martin” din Arad– inițiativa primarului

29. Proiect de hotărâre nr. 344/2021 privind trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Arad, a unor terenuri situate în municipiul Arad – inițiativa primarului

30. Proiect de hotărâre nr. 350/2021 privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 87.800 mp, situat în municipiul Arad, înscris în Cartea Funciară nr. 356277 Arad, cu nr. cad. 356277 – inițiativa primarului

31. Proiect de hotărâre nr. 353/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad – inițiativa primarului

32. Proiect de hotărâre nr. 354/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiului Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA – inițiativa primarului

33. Proiect de hotărâre nr. 369/2021 privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri, proprietatea privată a S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea edificării unei stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) – inițiativa primarului

34. Proiect de hotărâre nr. 339/2021 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe – inițiativa primarului

35. Proiect de hotărâre nr. 340/2021 cu privire la repartizarea unor locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad – inițiativa primarului

36. Proiect de hotărâre nr. 368/2021 privind darea în folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 9667 mp din imobilul-teren înscris în CF nr. 319691 Arad, aflat în proprietatea publică a municipiului Arad, către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – inițiativa primarului

37. Proiect de hotărâre nr. 307/2021 ed. 1 rev. 1 privind aprobarea D.A.L.I. “Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad” – actualizată și încheierea contractului de lucrări în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu S.C. Recons S.A. Arad– inițiativa primarului.

38. Proiect de hotărâre nr. 366/2021 privind preluarea de la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad, prin transmitere fără plată, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar și mijloace fixe către Primăria Municipiului Arad-Direcția Generală Poliția Locală – inițiativa primarului.

39. Proiect de hotărâre nr. 351/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad”, aprobați prin Hotărârea nr. 258/2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 41/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad– inițiativa primarului

40. Proiect de hotărâre nr. 352/2021 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est” – inițiativa primarului

41. Proiect de hotărâre nr. 164/2021 ed. 1 rev. 1 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF – Amenajare toalete publice în Municipiul Arad (5 locații)” – inițiativa primarului

42. Proiect de hotărâre nr. 341/2021 privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Arad și a regulamentului de funcționare a acesteia – inițiativa primarului

43. Proiect de hotărâre nr. 328/2021 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 16 - inițiativa primarului

44. Proiect de hotărâre nr. 329/2021 privind aprobarea prețului la apa potabilă și tarifului pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare - inițiativa primarului

45. Proiect de hotărâre nr. 355/2021 privind aprobarea ajustării/modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza Contractului de delegare prin concesiune nr. 1.603/24.10.2017 - inițiativa primarului

46. Proiect de hotărâre nr. 365/2021 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021 – inițiativa primarului.

47. Proiect de hotărâre nr. 367/2021 privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie -decembrie 2020 – inițiativa primarului

48. Proiect de hotărâre nr. 371/2021 privind aprobarea înființării și funcționării pieței volante „Street Market” în Municipiul Arad în Piața Avram Iancu - inițiativa consilierilor locali USR-PLUS

49. Proiect de hotărâre nr. 333/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unui sector al Bulevardului Revoluției din municipiul Arad în zonă pietonală- inițiativa consilierilor locali USR-PLUS.

50. Proiect de hotărâre nr. 370/2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului.

51. Proiect de hotărâre nr. 359/2021 cu privire la reorganizarea Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.

52. Proiect de hotărâre nr. 356/2021 cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – inițiativa primarului.

53. Proiect de hotărâre nr. 290/2021 cu privire la reorganizarea Centrului Social Cantina Municipală Arad – inițiativa primarului.

54. Proiect de hotărâre nr. 331/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 14 iunie 2021 – inițiativa primarului.

55. Proiect de hotărâre nr. 332/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 iunie 2021 – inițiativa primarului.

56. Proiect de hotărâre nr. 357/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 iunie 2021 – inițiativa primarului.

57. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iunie 2021 și principalele activități programate pentru luna iulie 2021.

58. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
59. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved