Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237639
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  13-05-2021


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

D I S P O Z I Ț I A nr. 999
din 7 mai 2021
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică ordinară, în ziua de joi, 13 mai 2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de joi, 13 mai 2021, ora 11,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meetings.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință ordinara CLMA 13.05.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  
Anexa la Dispoziția nr. 999/07.05.2021
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de joi, 13 mai 2021

1. Proiect de hotărâre nr. 224/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, str. Faurilor, nr. 94-96, înscris în CF. nr. 328219 Arad – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 225/2021 cu privire la actualizarea datelor cadastrale și subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. V. Babeș, nr. 20, Ap. 14 - înscris în CF nr. 304745-C1-U7 Arad– inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 228/2021 privind acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Volta, nr. 4, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice înscris în CF nr. 333089 Arad –– inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre nr. 232/2021 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-31.03.2021, referitor la activitatea Registrului Agricol – inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 235/2021 privind acordarea avizului consultativ pentru menținerea titlului de „Colegiu” unității de învățământ preuniversitar Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad – inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 236/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei – inițiativa primarului
7. Proiect de hotărâre nr. 223/2021 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 237/2021 privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad” și a cheltuielilor aferente proiectului – inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr. 238/2021 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad” – inițiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre nr. 239/2021 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac” – inițiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre nr. 240/2021 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 5 Grădiște” – inițiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre nr. 241/2021 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” – inițiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre nr. 226/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre nr. 227/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre nr. 230/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre nr. 244/2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre nr. 229/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre nr. 129/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC Recons SA Arad – inițiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre nr. 245/2021 privind completarea Hotărârii nr. 148/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019 – inițiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre nr. 231/2021 privind completarea Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC Recons SA Arad - inițiativa consilierilor locali USR-PLUS.
21. Proiect de hotărâre nr. 186/2021 privind aprobarea eșalonării plății unor obligații fiscale datorate pentru imobilele deținute de agenții comerciali în municipiul Arad - inițiativa consilierilor locali PSD
22. Proiect de hotărâre nr. 246/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU):„Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, rezidențial - locuințe colective, servicii și comerț, cu funcțiuni complementare și accese” strada L. Rebreanu, nr. 95, identificat prin extrasul C.F. nr. 304822-Arad, municipiul Arad, județul Arad – inițiativa primarului.
23. Proiect de hotărâre nr. 131/2021 privind aprobarea lucrării cadastrale de rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 269, înscris în CF 315412 - inițiativa primarului
24. Proiect de hotărâre nr. 233/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30 martie 2021 - inițiativa primarului
25. Proiect de hotărâre nr. 234/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 martie 2021 - inițiativa primarului
26. Proiect de hotărâre nr. 242/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 martie 2021 - inițiativa primarului
27. Proiect de hotărâre nr. 243/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 aprilie 2021 - inițiativa primarului
28. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna aprilie 2021 și principalele activități programate pentru luna mai 2021.
29. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
30. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved