Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237325
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  22-02-2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de luni, 22 februarie 2021, ora 14,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

P R I M A R
Călin BIBARȚ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU


IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință ordinara CLMA 22.02.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  


Anexa la Dispoziția nr. 371/16.02.2021
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de luni, 22 februarie 2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad
cu nr. 11545/16.02.2021

1. Proiect de hotărâre nr. 50/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1 și 2, situate în Arad, str. Episcopiei, nr. 18, corp B, parter – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 51/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. C, etaj III – inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 61/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, demisol, corp A – inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 62/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr. 19, etaj I– inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 67/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter– inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 57/2021 privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 74, Ap. 6, cu destinația de birouri parlamentare– inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 58/2021 privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D – inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 59/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad – inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr. 75/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad – inițiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre nr. 39/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad – inițiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre nr. 40/2021 privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad – inițiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre nr. 55/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Negruzzi, nr. 44 - înscris în CF nr. 300398 Arad – inițiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre nr.79/2021 privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebeș, nr. 18 înscris în CF nr. 318032 Arad– inițiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre nr. 80/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 înscris în CF nr. 312314 Arad – inițiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre nr. 48/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 75.321/2019, încheiat cu SC Recons SA – inițiativa primarului
16. Proiect de hotărâre nr. 53/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre nr. 54/2021 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA – inițiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre nr. 70/2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad – inițiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre nr. 74/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25 – inițiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre nr. 76/2021 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului.
21. Proiect de hotărâre nr. 77/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad și a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.
22. Proiect de hotărâre nr. 82/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă determinate, a unei părți din imobilul aferent Liceului Național de Informatică Arad – inițiativa primarului.
23. Proiect de hotărâre nr. 60/2021 privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona Ferma Ceala a municipiului Arad – inițiativa primarului.
24. Proiect de hotărâre nr. 71/2021 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 și N 1926/11, situate în extravilanul Municipiului Arad – inițiativa primarului.
25. Proiect de hotărâre nr. 83/2021 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad – inițiativa primarului.
26. Proiect de hotărâre nr. 84/2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului.
27. Proiect de hotărâre nr. 4/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad – inițiativa primarului.
28. Proiect de hotărâre nr. 41/2021 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998– inițiativa primarului.
29. Proiect de hotărâre nr. 42/2021 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”– inițiativa primarului.
30. Proiect de hotărâre nr. 43/2021 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” – inițiativa primarului.
31. Proiect de hotărâre nr. 44/2021 privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006 – inițiativa primarului.
32. Proiect de hotărâre nr. 52/2021 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39/2020, cu modificările și completările ulterioare și a încheierii actului adițional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad – inițiativa primarului.
33. Proiect de hotărâre nr. 63/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad” – inițiativa primarului.
34. Proiect de hotărâre nr. 64/2021 privind încredințarea directă a acordului-cadru de „Lucrări de demolare construcții, curățare, nivelare și împrejmuire” cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice– inițiativa primarului.
35. Proiect de hotărâre nr. 69/2021 referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad”, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului.
36. Proiect de hotărâre nr. 85/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte adiționale – inițiativa primarului.
37. Proiect de hotărâre nr. 78/2021 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF „Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai” – inițiativa primarului.
38. Proiect de hotărâre nr. 91/2021 privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018 – inițiativa primarului.
39. Proiect de hotărâre nr. 65/2021 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie – inițiativa primarului.
40. Proiect de hotărâre nr. 49/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.
41. Proiect de hotărâre nr. 86/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.
42. Proiect de hotărâre nr. 68/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.– inițiativa primarului
43. Proiect de hotărâre nr. 89/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 455/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad – inițiativa primarului.
44. Proiect de hotărâre nr. 434/2020 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip volantă în Municipiul Arad - inițiativa consilierului local Dorian-Florin Curcanu
45. Proiect de hotărâre nr. 87/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 18.12.2020- inițiativa primarului
46. Proiect de hotărâre nr. 88/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23.12.2020- inițiativa primarului
47. Proiect de hotărâre nr. 90/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2021 – inițiativa primarului.
48. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna ianuarie 2021 și principalele activități programate pentru luna februarie 2021.
49. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
50. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved