BULETIN INFORMATIV - INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Arad

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
- Legea 571/203, privind Codul fiscal
- Legea 53/2003, Codul Muncii

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Municipiului Arad

b1) Organigrama institutiei - aprobata prin H.C.L.M. nr. 321 / 30.10.2015;

b2) Regulamentul de organizare si functionare - aprobat prin H.C.L.M. 100/2010;

b3) Programul de funcţionare
De Luni pâna Joi, între orele: 08.00 - 12.30 şi 13.00 - 17.00
Vineri, între orele: 08.00 - 14.00
Program de furnizare a informatiilor de interes public
Serviciul Relatii cu publicul.
De Luni pâna Joi între orele: 08.00 - 18.00
Vineri: 08.00 - 16.00

b4) Program de audiente

Primar, dl. Gheorghe Falca - joi, ora 10:00
Viceprimar, dl. Bognar Levente - miercuri, ora 13:00
Viceprimar, dl. Bibarţ Călin - luni, ora 11:00

Înscrieri se fac în fiecare luni, între orele 08.00 si 17.00, la camera 4 - Serviciul Informare Cetateni

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Arad si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.

Conducerea Primariei Municipiului Arad

dl. Gheorghe Falca - Primar
dl. Levente Bognar - Viceprimar
dl. Bibarţ Călin - Viceprimar
d-na Lilioara Stepănescu - Secretarul Municipiului Arad

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Ioana Lerinţiu - consilier juridic - Direcţia Comunicare

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primaria Municipiului Arad
Sediul: Arad, Bd. Revolutiei Nr. 75
Telefon: Centrala - 0257 281850, 0257 280259, 0257 280964
Serviciul Relatii cu publicul - Registratura - int. 316, Urbanism - int. 317, Fax: 0257 284744
Telverde: 0800 800 777 sau 0257 984.
E-mail: pma@primariaarad.ro
Site : www.primariaarad.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul institutiei

f) Programele si strategiile proprii : Strategia de dezvoltare a municipiului Arad 2008-2013/2014-2020 aprobată prin H.C.L.M. 26/2008

g) Lista cuprinzand documentele de interes public

Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
- Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Arad;
- Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Municipiului Arad;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei Municipiului Arad, si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele de contact ale Primariei Municipiului Arad respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

- dispozitiei ale primarului
- proiecte de hotarâri
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- note de discutii
- referate de aprobare
- fise de audienta
- protocoale
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fise de proiect
- contracte de achizitie publica
- procese-verbale
- adrese
- observatii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare
- autorizatii pentru activitati independente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi, autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare
- autorizatii de acces în zone cu restrictii de tonaj
- date de cadastru
- date de stare civila

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate - sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primariei Municipiului Arad

 

 

****************************************************************

 

 

--- RAPORT CUMULATIV PRIVIND OBLIGATIILE DE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT PENTRU MUNICIPIUL ARAD PE ANUL 2016, conform prevederior art.7 din ReguIamentul CE nr.13702007

--- Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2012-2015

--- Cod etic

--- Raport privind Starea Economica, Sociala si de Mediu a Municipiului Arad pe anul 2014

--- Raport de activitate pentru anul 2014 al societatilor comerciale aflate sub autoritatea CLMA

Arhiva

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved