Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 64858689
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-10-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 234
din 05-06-2020


privind acordarea unor facilităti la plata obligatiilor fată de bugetul local pentru durata stării de urgentă decretate în anul 2020ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A nr. 234
din 5 iunie 2020
privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local
pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Având în vedere inițiativa primarului municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 36.202/29.05.2020,
În temeiul prevederilor art. V și VI din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
Luând în considerare faptul că prin instituirea stării de urgență a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora,
Ținând cont că prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local,
Luând în considerare raportul Serviciului Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri a Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 36.204/29.05.2020,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 6 abțineri (dl. Buruc, dl. Filip, dl. Furău, dna Stoenescu, dl. Săplăcan, dl. Vărcuș) și 1 consilier nu a participat la vot (dl. Szabo) (19 consilieri prezenți din totalul de 22),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.1.
Art. 2. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.2.
Art. 3. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.3 .
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Arad și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCURed./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 05.06.2020 Cod PMA -S4-02


ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
JUDEȚUL ARAD Municipiului Arad nr. 234/5.06.2020
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL


Procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri


Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.
Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art. 1, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.
Art. 3. (1) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la art.2 vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.
(2) Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la art. 2 o copie a certificatului pentru situații de urgență TIP 1 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
Art. 4. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 2 trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:
a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;
b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.
Art. 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la art. 4 lit. b), proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.
Art. 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la art. 2 vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la art. 4 lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență TIP 1 emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
Art. 7. La cererea prevăzută la art. 2, persoanele proprietarii clădirilor vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.
Art. 8. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art. 1, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCURed./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 05.06.2020 Cod PMA -S4-02  
ROMÂNIA Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al
JUDEȚUL ARAD Municipiului Arad nr. 234/5.06.2020
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL


Procedura de acordare a scutirii la plata taxei pe clădiri


Art. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
Art. 2. (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.
(2) În declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.
Art. 3. La cererea prevăzută la art. 2 alin. (1), persoanele prevăzute la art.1 vor depune, la solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.
Art. 4. În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 05.06.2020 Cod PMA -S4-02

ROMÂNIA Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al
JUDEȚUL ARAD Municipiului Arad nr. 234/5.06.2020
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
Procedura de acordare a scutirii la plata taxei
pentru utilizarea temporară a locurilor publiceArt. 1. Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență TIP1 emis de ministerul economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
Art. 2. Pentru a beneficia de prevederile art. 1, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCURed./Dact. IF/IF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 05.06.2020 Cod PMA -S4-02


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 
 
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr
  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
23

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved