Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55390903
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente


Acte necesare pentru :
·  Emiterea Avizului de inițiere
·  Depunerea spre consultare în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de urbanism
·  Emiterea avizului Arhitectului Sef. și promovarea spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad a documentațiilor de urbanism

Lista detaliată cu acte :
Emiterea Avizului de inițiere

I. Acte necesare pentru emiterea Avizului de inițiere în vederea întocmirii documentațiilor de urbanism P.U.Z.de către persoane fizice/juridice și pentru demararea procedurii de informare și consultare a publicului aferent Etapei 1 – pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent, conform Ord MDRT 2701/2010.

- cerere tip (CodPMA-A2-11)  - descarcă aici;
a) Certificat de urbanism emis de Primăria Municipiului Arad (copie)
b) Dovada titlului asupra imobilului - teren și/sau construcții/extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie)
c.) Piese scrise, constând în memoriu tehnic pe specialități care va cuprinde:
- prezentarea investiției/operațiunii propuse,
- indicatorii urbanistici propuși,
- modul de integrare a acesteia în zonă,
- prezentarea consecințelor economice și sociale la nivelul unității teritoriale de referință,
- categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privați,
- categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorității publice locale,
- propuneri privind metodele de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;
d) Piese desenate, constând în:
- încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral cu zona de studiu,
- conceptul propus,
- plan de situație cu prezentarea funcțiunilor, a vecinătăților, modul de asigurare a accesurilor și utilităților.
Documentația se va prezenta inclusiv în format electronic (fișiere PDF),plansa cu conceptul propus în 2 exemplare.

- model panou, conform anexei nr. 1 la Ord MDRT 2701/2010, pe format A4 – în vederea verificării și completării datelor; 
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 1 se va prezenta dovada afișării panoului model Anexa 1 cu datele puse la dispoziție de către Direcția Arhitect Sef.

Sus

Depunerea spre consultare în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de urbanism

II. Acte necesare pentru depunerea spre consultare a documentațiilor de urbanism în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și pentru demararea procedurii de informare și consultare a publicului aferent  etapei 2 – etapa elaborării propunerilor

- cerere tip (Cod PMA-A2-06) - descarcă aici;
- certificatul de urbanism și planșa anexă (copie), pentru elaborare PUZ/PUD;
- extras de carte funciară actualizată la zi și dovada dreptului de construire;
- Avizul de Inițiere, copie, emis în vederea inițierii documentației P.U.Z.
- documentația de urbanism (propunerile preliminare), intocmită, semnată si stampilată in original de urbanist/arhitect cu drept de semnătură RUR, care contine:
parte scrisă: memoriu de prezentareși regulament local de urbanism aferent PUZ-ului
parte desenată (cel puțin):
- plan de încadrare în zonă
- plan topografic cu situația existentă, vizat O.C.P.I. Arad
- planșa de reglementari urbanistice - zonificare
- planșa de proprietate asupra terenurilor
- posibilităti de mobilare

Documentația se va prezenta și în format electronic (fișiere PDF).
- documentul de planificare a procesului de informare și consultare a publicului (se vor identifica părțile interesate, persoane fizice, juridice sau instituții publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism și calendarul propus de inițiator pentru îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a publicului, date de contact elaborator, inițiator documentație de urbanism);
- model panou, conform anexei nr. 2 la Ord MDRT 2701/2010, pe format A4 – în vederea verificării și completării datelor;
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panou se va prezenta dovada afișării acestuia cu datele puse la dispoziție de către Direcția Arhitect Sef. 
În vederea punerii la dispoziția publicului spre consultare a documentelor aferente propunerilor PUZ/PUD se vor prezenta inclusiv materiale explicative scrise și desenate, într-un limbaj nontehnic (scurt memoriu de prezentare, volumetrii, perspective, axonometrii, schițe logice, scheme funcționale, machete);
- dovada privind achitarea taxei pentru activitățile de informare și consultare a publicului, conform hotărârii anuale a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Sus

Emiterea avizului Arhitectului Sef. și promovarea spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad a documentațiilor de urbanism

III. Acte necesare pentru  emiterea avizului Arhitectului Sef și promovarea spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Arad a documentațiilor de urbanism.

- cerere tip (Cod PMA -A2 -09) - descarcă aici;
- certificat de urbanism și planșa anexă(copie);
- avizul de inițiere pentru documentații P.U.Z.(copie);
- extras de carte funciară actualizat la zi si dovada dreptului de construire;
- documentația de urbanism intocmită în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu  modificarile si completarile ulterioare, HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism si Ghidurilor privind Metodologia de Elaborare și Conținutul cadru aprobat pentru fiecare categorie de documentație de urbanism, semnată si stampilată in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR;
Documentațiile se vor prezenta atât în format analogic cât și în format digital la scară adecvată funcție de tipul documentației și vor avea la bază suportul topografic, realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, vizat și recepționat O.C.P.I. Arad;
În format electronic documentația se va prezenta în format PDF iar planșele se vor prezenta și în sistem vectorial (fișier.dwg sau .dxs);
- toate avizele si acordurile prevăzute de legislația în vigoare și solicitate prin certificatul de urbanism; - dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnatură în contul Registrului Urbaniștilor din România;
Documentațiile se vor depune în  3 exemplare identice ( format analogic și digital). 

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved