Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Guvernanţă corporativă
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54936664
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Transport Public Local


Acte necesare pentru :
·  CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
·  AUTORIZAȚIA DE DISPECERAT TAXI
·  AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT PENTRU DEȚINĂTORII DE LICENȚE DE TRANSPORT
·  AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT
·  OBȚINEREA COPIILOR CONFORME ALE AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT
·  MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT
·  Obținerea unei LICENȚE DE TRASEU PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE SPECIALE
·  VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT
·  Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de taxi (prima autorizare):
·  Acte necesare pentru prelungirea Autorizației taxi

Lista detaliată cu acte :
CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza prezentării următoarelor acte:
- declarația pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională și nu a avut sancțiuni legate de această activitate - PMA-L1-55 – descarcă formularul aici;
- adeverință din care să rezulte apartenența la una din asociațiile profesionale reprezentative;
- copie atestat profesional;
- cazier auto (valabil 1 an);
- copie CUI
- copie contract de muncă sau copie rezolutia ORC
- un dosar plic.

Sus

AUTORIZAȚIA DE DISPECERAT TAXI

Pentru atribuirea Autorizației de dispecerat taxi se vor prezenta următoarele acte:
a) cererea pentru eliberarea autorizației de dispecerat taxi PMA-L1-19 - descarcă formularul aici;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerțului;
c) declarație pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare PMA-L1-56 - descarcă formularul aici;
d) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor;
e) copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu
f) dovada achitării taxei de eliberare a autorizației

Sus

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT PENTRU DEȚINĂTORII DE LICENȚE DE TRANSPORT

Acte necesare pentru obținerea autorizației de transport pentru deținătorii de licențe de transport

a) cerere-tip, PMA-L1-67 - descarcă formularul aici;
b) copie a licenței de transport;
c) declarație pe propria răspundere, în original, prin care se menționează mijloacele de transport pe care doresc să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă sunt deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; PMA-L1-70/1 - descarcă formularul aici;
d) dovada achitării tarifului

Sus

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de transport:
a) cerere-tip - PMA-L1-67 - descarcă formularul aici;
b) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;
c) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv - PMA-L1-68 - descarcă formularul aici;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing - PMA-L1-70/1 - descarcă formularul aici;
f) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv - PMA-L1-69 - descarcă formularul aici;
g) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației - PMA-L1-68/1 - descarcă formularul aici;
h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;
i) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate;
j) dovada achitării tarifului

Sus

OBȚINEREA COPIILOR CONFORME ALE AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Acte necesare pentru obținerea copiilor conforme ale autorizației de transport:

  1. cerere-tip - PMA-L1-60 - descarcă formularul aici;
  2. copie după autorizația de transport valabilă
  3. declarație pe propria răspundere că deține autovehicule în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea dotărilor autoturismului  - PMA-L1-70/1 - descarcă formularul aici;
  4. copie CIV
Sus

MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Actele necesare pentru modificarea autorizației de transport:

- cererea de modificare a autorizației de transport - PMA-L1-50 - descarcă formularul aici;
- copia certificatului constatator
- copia certificatului de înmatriculare emise de oficiul registrului comerțului
- dovada achitării taxei

Sus

Obținerea unei LICENȚE DE TRASEU PENTRU TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Acte necesare pentru obținerea unei licențe de traseu pentru transport public local prin curse regulate speciale

a) cererea - PMA-L1-49 - descarcă formularul aici;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) CIV-ul autovehiculelor cu care se efectueaza transportul;
d) copia licentei de transport
e) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;
f) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;
g) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb și durata contractului;
h) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar;
i)certificat de atestare fiscală, emis de Primăria Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În situația în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligații de plată scadente și neachitate, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții. Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor Ordonanța Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
j) dovada achitării tarifului de eliberare. Tariful de eliberare se poate achita lunar cu condiția ca transportatorul să prezinte un angajament de plată pentru întreaga sumă datorată până la finalizarea contractului.Sumele datorate se vor achita până la data de 15 a lunii, dată după care se vor achita accesoriile aferente sumei datorate pentru luna în curs. În cazul în care datoria pentru tariful de eliberare a licenței de traseu nu este achitat timp 3 luni consecutiv, licența de traseu se va anula.

Sus

VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

Acte necesare pentru vizarea autorizației de transport:
a) cererea transportatorului pentru vizarea tipului de autorizație de transport PMA-L1-72/2 - descarcă formularul aici;;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere individuală, intreprindere familială sau persoană juridică, după caz;
c) dovada îndeplinirii condiției de capacitate profesională, respectiv:
1. copie de pe certificatul de competență profesională a managerului de transport, pentru transportatorul persoană juridică sau intreprindere familială;
2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
d) dovada îndeplinirii condiției de onorabilitate, respectiv:
1. cazierul judiciar al managerului de transport, din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
- infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
- infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
- infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
- infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
- infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
- infracțiuni contra patrimoniului;
2. avizul medico-psihologic care atestă că managerul de transport este apt pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică autorizată și intreprindere individuală, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi și manager de transport;
3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic (valabil 30 de zile);
4. declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi cu menționarea intervalelor când a avut interdicții și motivul acestora; PMA-L1-68 - descarcă formularul aici;
e) dovada îndeplinirii capacității financiare, respectiv:
1. declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în proprietate sau prin contract de închiriere; PMA-L1-69 - descarcă formularul aici;
2. declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține sau are capacitatea financiară de a deține un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite prin hotărâre de consiliu pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul și pe numere de circulație, dacă este posibil. PMA-L1-70/1 - descarcă formularul aici;
f) dovada achitării tarifului de vizare.

Sus

Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de taxi (prima autorizare):

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației taxi - PMA-L1-72 - descarcă formularul aici;
b) autorizația de transport;
c) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
d) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;
e) declarația pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește; PMA-L1-70/1 - descarcă formularul aici;
f) declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau copie după contractul de dispecerizare -  PMA-L1-81 - descarcă formularul aici;
g) ultimul raport al memoriei fiscale (raportul Z ), în vederea verificării reducerii activității în ultimele 6 luni;
h) ultima factură din care să reiasă că titularul autorizației este titularul contractului de leasing (pentru mașinile deținute cu contract de lesing )
i) dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale (declarație pe propria raspundere în cazul includerii în baza de date a Primăriei Municipiului Arad) - PMA-L1-82 - descarcă formularul aici;
j) dovada achitării tarifului

Sus

Acte necesare pentru prelungirea Autorizației taxi
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2019


1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved