Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Guvernanţă corporativă
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54936573
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Administrare Patrimoniu


Acte necesare pentru :
·  Apartamentări, parcelări (dezlipiri, alipiri) - imobile proprietatea statului român
·  Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003
·  Închirieri terenuri agricole în baza HCLM Arad
·  Prelungirea contractului de închiriere pentru spații cu altă destinație decât cea de locuințăîn baza Legii nr. 15/1990 și HCLM Arad nr.16/2007
·  Concesionări de terenuri pentru extinderea construcțiilor, fără licitație publică în baza HCLM Arad
·  Transcrierea contractului de concesionare, încheiate în baza Legii nr.50/1991, republicată
·  Transmiterea în folosință gratuită a terenului pentru culte religioase, asociații, fundații
·  Ieșiri din indiviziune
·  Acceptări donații
·  Schimburi de imobile
·  Cumpărarea locuinței construită din fondurile Statului Român în baza Legii nr.85/1992
·  Cumpărarea locuinței și anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite și execuție în baza Legii nr.112/1995
·  Eliberare adeverință pentru corectare adresă, notare adresă, modificare componență apartament, corectare suprafață teren pentru imobilele proprietatea statului român
·  Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor aparținând unităților administrativ-teritoriale, către societăți comerciale privatizate în baza HGR nr.577/2002
·  Predare imobile în baza dispozițiilor emise în Baza Legii nr.10/2001 /pe bază de sentințe judecătorești / în urma licitaților publice de vânzare

Lista detaliată cu acte :
Apartamentări, parcelări (dezlipiri, alipiri) - imobile proprietatea statului român
- Cerere; - extrase carte funciară, actualizate; - 5 exemplare originale de documentații tehnice cadastrale; - Certificat de urbanism (dezlipiri, alipiri); - Achitarea taxei speciale de cadastru la ridicarea lucrării.
Sus

Atribuire teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr.15/2003
- cerere tip (PMA T4-F-19); - memoriu cu privire situația locativă; - copia actului de identitate; - copia certificatului de naștere; - copia certificatului de căsătorie (după caz); - copia certificatelor de naștere a copiilor (după caz); - declarație pe propria răspundere; - cazier judiciar; - adeverință de la locul de muncă; - adeverință de la facultate (după caz); - dosar.
Sus

Închirieri terenuri agricole în baza HCLM Arad
- cerere; - copia actului de identitate; - copia cuponului de pensie; - achitare preț chirie (0,11 lei/mp pt. anul 2007). Important: Cererile se pot depune până în ultima zi a primului trimestru din anul în curs.
Sus

Prelungirea contractului de închiriere pentru spații cu altă destinație decât cea de locuințăîn baza Legii nr. 15/1990 și HCLM Arad nr.16/2007
a) Pentru Societăți comerciale, Societăți pe acțiuni - cerere; - statutul societății cu modificările ulterioare (după caz); - copie CUI; - copie act de identitate al reprezentatului societății; - actul de numire al reprezentantului societății; - certificat constatator; - cod IBAN; - extras de carte funciară actualizat al spațiului; - dovada achitării chiriei la zi. b) Asociații familiale și persoane fizice - cerere; - autorizație de funcționare vizată pe anul în curs; - certificat de înregistrare fiscală; - copie act de identitate al reprezentatului societății; - extras de carte funciară actualizat al spațiului; - cod IBAN; - dovada achitării chiriei la zi. c) Instituții publice, Autorități Agenții Naționale, Inspectorate Județene etc. - cerere; - copia actului în baza căreia s-a înființat și funcționează instituția, cu completările si modificările ulterioare; - actul de numire al reprezentantului legal; - copie a codului de înregistrare fiscală; - copie act de identitate al reprezentatului societății; - extras de carte funciară actualizat al spațiului; - cod IBAN; - dovada achitării chiriei la zi. d) Partide Politice - cerere; - statut; - hotărârea Tribunalului București definitivă și irevocabilă de înființare a partidului; - copie act de identitate al reprezentatului partidului; - actul de numire a reprezentantului partidului; - cod de înregistrare fiscală; - extras de carte funciară actualizat al spațiului; - cod IBAN; - dovada achitării chiriei la zi. e) Asociații, Fundații, Culte, etc. - cerere; - statut; - Certificat de Înregistrare fiscală; - Legea în baza căreia funcționează, cu modificările ulterioare; - copie act de identitate al reprezentatului; - actul de numire al reprezentantului; - extras de carte funciară actualizat al spațiului; - cod IBAN; - dovada achitării chiriei la zi.
Sus

Concesionări de terenuri pentru extinderea construcțiilor, fără licitație publică în baza HCLM Arad
Pentru persoane fizice: - cerere; - extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; - extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; - certificat de urbanism; - plan de situație; - copia actului de identitate a solicitantului. Pentru persoane juridice: - cerere; - extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; - extras de carte funciară actualizat a imobilului proprietate privată; - certificat de urbanism; - plan de situație; - copia actului de identitate a reprezentantului societății; - certificat constatator; - Statut; - copie CUI.
Sus

Transcrierea contractului de concesionare, încheiate în baza Legii nr.50/1991, republicată
Pentru persoane fizice: - cerere; - copia contractului de vânzare cumpărare a construcției; - extrasul de carte funciară actualizat; - copia actului de identitate al cumpărătorului construcției. Pentru persoane juridice: - cerere; - copia contractului de vânzare cumpărare a construcției; - extrasul de carte funciară actualizat; - copia actului de identitate a cumpărătorului construcției; - Statul; - Copie CUI; - copie act de identitate al reprezentatului societății.
Sus

Transmiterea în folosință gratuită a terenului pentru culte religioase, asociații, fundații
- cerere; - extras de carte funciară actualizat a terenului solicitat; - Certificat de urbanism; - Statut/Act constitutiv; - plan de situație.
Sus

Ieșiri din indiviziune
- cerere; - extras de carte funciară actualizat; - raport de evaluare al imobilului întocmit de un expert evaluator ANEVAR; - plan de situație.
Sus

Acceptări donații
- cerere; - extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; - plan de situație
Sus

Schimburi de imobile
- cerere; - extrase de carte funciară actualizate ale imobilelor; - Certificat de urbanism pentru ambele terenuri; - raport de evaluare al imobilelor întocmit de un expert evaluator ANEVAR; - plan de situație.
Sus

Cumpărarea locuinței construită din fondurile Statului Român în baza Legii nr.85/1992
- Cerere tip (PMA T4-F-20); - Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul PMA; - Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soți dacă e cazul); - Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); - Extras de Carte funciară actualizat; - Copia colii de carte funciară; - Declarație notarială prin care cumpărătorul declară că atât el cât nici membrii familiei, așa cum este definită familia în Legea nr.85/1992, republicată, nu dețin cu chirie sau în proprietate altă locuință construită din fondurile statului, și nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu; - Releveul locuinței; - Plan de situație; - Dosar plic.
Sus

Cumpărarea locuinței și anexelor aflate în proprietatea statului, altele decât cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite și execuție în baza Legii nr.112/1995
- Cerere tip (PMA T4-F-21); - Copia Contractului de închiriere vizat de Serviciul Fond Locativ din cadrul PMA; - Copia actului de identitate a titularului contractului de închiriere (ambii soți dacă e cazul); - Dovada de plată a chiriei la zi (viză pe contract); - Extras de Carte funciară actualizat; - Copia colii de carte funciară; - Declarație notarială a ambilor soți (făcută și în numele copiilor minori) din care să rezulte că nu dețin, nu au dobândit și nu au înstrăinat după 01.01.1990 o locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu; - Releveul locuinței; - Plan de situație; - Dosar plic. IMPORTANT Conform prevederilor art.6 din HGR nr.20/1996, republicată – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului nu este posibilă vânzarea locuințelor pentru locatarii care au contracte de închiriere valabil încheiate, după data apariției Legii nr.112/1995, respectiv 27.01.1996.
Sus

Eliberare adeverință pentru corectare adresă, notare adresă, modificare componență apartament, corectare suprafață teren pentru imobilele proprietatea statului român
- Cerere; - extras de carte funciară actualizat; - copia contractului de vânzare-cumpărare (după caz).
Sus

Concesionarea, vânzarea sau închirierea terenurilor aparținând unităților administrativ-teritoriale, către societăți comerciale privatizate în baza HGR nr.577/2002
- memoriu privind justificarea folosinței terenului; - împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, dacă este cazul; - copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală; - scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o societate bancară română; - certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent; - declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment; - certificat de plată a impozitelor și taxelor locale; - plan de situație avizat de OCPI Arad cu stabilire POT și CUT; - Identificarea terenului conform CF sau lucrarea de alipire-dezlipire necesară avizată de OCPI; - extras de Carte funciară actualizat.
Sus

Predare imobile în baza dispozițiilor emise în Baza Legii nr.10/2001 /pe bază de sentințe judecătorești / în urma licitaților publice de vânzare
- cerere; - dispoziția Primarului Municipiului Arad referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001; - extrase de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru Dispoziția Primarului; - copia sentinței investită definitivă și irevocabilă (după caz); - extras de Carte funciară cu publicitatea imobiliară efectuată pentru sentință (după caz).
Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2019


1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved