Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59634096
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Autorizații


Acte necesare pentru :
·  OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE
·  OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
·  OBȚINEREA AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCȚIONARE
·  VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTATIE PUBLICĂ / AVIZ ORAR
·  ANULAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
·  MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
·  ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE A PIETEI

Lista detaliată cu acte :
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE
 1. UN DOSAR PLIC
 2. CERERE pentru eliberarea Autorizației de funcționare - descarcă aici
 3. Actul constitutiv al societății, statutul sau, după caz, rezoluția directorului Oficiului Registrului Comerțului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 4. Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și anexele aferente;
 5. Dovada titlului asupra imobilului/imobilelor (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA+CONTRACT DE INCHIRIERE+CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE);
 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru;
 7. Acorduri, avize, autorizații, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul CAEN, pentru fiecare locație în care se desfășoară activitatea de alimentație publică (AUTORIZATIA PENTRU SECURITATE LA INCENDII sau PUNCT DE VEDERE DE LA ISU, AUTORIZATIA SANITAR-VETERINARĂ sau PUNCT DE VEDERE DE LA DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA, AUTORIZATIA RAR PENTRU SERVICE AUTO);
 8. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizației de funcționare;
 9. Obs. În situația în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligații de plată scadente și neachitate, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

 10. Dovada îndeplinirii condițiilor de protecție fonică (BULETINUL DE ZGOMOT emis de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ) sau, după caz, declarația, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfășurată nu produce disconfort; - descarcă aici
 11. Dovada autorizării/avizării mijloacelor de publicitate sau declaratie pe propria răspundere că nu folosește mijloace de publicitate;
 12. Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari cu acordul proprietarilor direct afectaț i(proprietari și coproprietari) cu care se învecinează spațiul pe plan orizontal și vertical, formular prevăzut în anexa nr. 8 la regulament, exemplar original sau în copie autentificată. În cazul în care nu există asociație de proprietari, acordul proprietarilor învecinați pe plan orizontal și vertical, în formă autentică(proprietari și coproprietari);
 13. Declarație pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; - descarcă aici
 14. Declarație pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC Arad - descarcă aici
 15. Dovada achitării taxei-tarifului de eliberare
 16. contractul de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat
 17. În cazul autorizării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități pe codul CAEN 4520 –Întreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorii auto, service auto) se vor prezenta suplimentar:
  1. autorizația de construire pentru realizarea accesului la spălătoria/service-ului auto sau, după caz, avizul Comisiei Tehnice de Avizare pentru cele existente.
  2. Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
 18. În vederea obținerii avizului consiliului local al unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea, prestatorul de servicii funerare întocmește un dosar care să conțină:
   a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
  b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puțin 3 angajați, astfel:
   (i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică și practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa și semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;
   (ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuții în efectuarea transportului decedatului;
  c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul local și are constituit fondul de garantare;
  d) dovada deținerii spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de Direcția de sănătate publică județeană,
 19. declaratie pe propria raspundere pentru servicii funerare – descarcă aici

FPO-L4-10-23

Sus

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
 1. UN DOSAR PLIC
 2. CERERE pentru eliberarea Autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică - descarcă aici
 3. Actul constitutiv al societății, statutul sau, după caz, rezoluția directorului Oficiului Registrului Comerțului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 4. Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și anexele aferente;
 5. Dovada titlului asupra imobilului/imobilelor (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA+CONTRACT DE INCHIRIERE+CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE);
 6. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru;
 7. Acorduri, avize, autorizații, licențe ale instituțiilor de specialitate, în condițiile legii, în funcție de codul CAEN, pentru fiecare locație în care se desfășoară activitatea de alimentație publică (AUTORIZATIA PENTRU SECURITATE LA INCENDII sau PUNCT DE VEDERE DE LA ISU, AUTORIZATIA SANITAR-VETERINARĂ sau PUNCT DE VEDERE DE LA DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA);
 8. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, la data solicitării emiterii autorizației;
 9. Obs. În situația în care certificatul de atestare fiscală cuprinde obligații de plată scadente și neachitate, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

 10. Dovada îndeplinirii condițiilor de protecție fonică (BULETINUL DE ZGOMOT emis de DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ) sau, după caz, declarația, pe propria răspundere, potrivit căreia activitatea desfășurată nu produce disconfort;- descarcă aici
 11. Dovada autorizării/avizării mijloacelor de publicitate sau declaratie pe propria răspundere că nu folosește mijloace de publicitate.
 12. Dovada achitării taxei pentru autorizare;
 13. Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari cu acordul proprietarilor direct afectați (proprietari și coproprietari) cu care se învecinează spațiul pe plan orizontal și vertical, formular prevăzut în anexa nr. 8 la regulament, exemplar original sau în copie autentificată. În cazul în care nu există asociație de proprietari, acordul proprietarilor învecinați pe plan orizontal și vertical, în formă autentică;
 14. Dovada existenței dotării cu camere de supraveghere pentru baruri și restaurante;
 15. Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului pentru restaurantele si barurile din structurile de primire turistică;
 16. Declarație privind caracteristicile funcționale ale localului - descarcă aici
 17. Declarație pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; - descarcă aici
 18. Declarație pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC Arad - descarcă aici
 19. Contractul de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat.

PMA-L4-04

Sus

OBȚINEREA AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCȚIONARE
 1. UN DOSAR PLIC / CERERE pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcționare - descarcă aici
 2. autorizația de funcționare sau, după caz, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, în copie;
 3. dovada achitării tarifului pentru avizare.
 4. declarație pe propria răspundere privind achitarea vizelor anuale; - descarcă aici
 5. declarație pe propria răspundere privind declararea punctului de lucru la ORC Arad - descarcă aici
Sus

VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTATIE PUBLICĂ / AVIZ ORAR
- Cererea pentru vizarea Autorizației de funcționare / Autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică / Avizul orarului de funcționare, se poate descarca aici:
Sus

ANULAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Cerere anulare autorizație de funcționare - Descarcă formularul aici

Documente anexate

 • Autorizația, în original;
 • Avizul orarului de funcționare, în original;
 • Rezoluția de la Oficiul Registrului Comerțului privind radierea;
 • Dovada achitării tarifelor de viza la zi;
 • Dovada achitării taxei de anulare.

 

Sus

MODIFICAREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE / ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Cerere modificare autorizație de funcționare - Descarcă formularul aici

Sus

ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE A PIETEI
 1. cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare a pieței - FPO-L4-10-22 - Descarcă formularul aici;
 2. actul constitutiv al societății, statutul sau, după caz, rezoluția directorului Oficiului Registrului Comerțului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
 3. certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
 4. Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru declararea punctului de lucru;
 5. dovada titlului asupra imobilului ( extras de carte funciară însoțit de contract de închirire/concesiune și contract de subînchiriere, după caz);
 6. copia autorizației sanitare de funcționare a pieței;
 7. copia autorizației de mediu sau avizul Agenției pentru Protecția Mediului (după caz);
 8. documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor, emis de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;   
 9. declaratia pe propria răspundere privind respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la activitatea de organizare și administrare a piețelor agroalimentare – PMA-L4-03/2 - Descarcă formularul aici
 10. autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau punctul de vedere al acestuia din care reiese faptul că spațiul în care se desfășoară activitatea nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu;
 11. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, în cazul în care din verificarea bazei de date rezultă că are obligații de plată scadente și neachitate, la data solicitării. În acest caz, acesta va fi însoțit de o adeverință eliberată de organul fiscal din care să reiasă constituirea unei garanții (ipotecă asupra unor bunuri imobile libere de orice sarcini). Constituirea garanției se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată ;
 12. contractul de salubrizare cu operatorul licențiat;
 13. contracte pentru utilități;
 14. dovada achitării tarifului pentru autorizare.

oBS.  Odată cu depunerea cererii pentru autorizarea de funcționare a pieței, administratorul pieței va depune în dublu exemplar și Regulamentul de organizare și funcționare a pieței.

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
25


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved